7 września 2017 r.

Przypominamy...

Kalendarium wydarzeń, teksty źródłowe

W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych, która dała Ministrowi Sprawiedliwości prawo dowolnej wymiany wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów. W przekazie medialnym podawano jednak, że będzie to dotyczyć jedynie prezesów nieudolnych. 

27 sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi wystąpiło z wnioskiem o zwołanie Zebrania sędziów, na którym wszyscy będą mogli ocenić urzędującego od 2,5 roku prezesa Krzysztofa Kacprzaka. Na Zebraniu, zwołanym na powołany wyżej wniosek, w dniu 7 września 2017 r. stawiło się 70 ze 116 orzekających w Sądzie Okręgowym w Łodzi sędziów. W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym metodą tradycyjną (głosowanie na papierowych kartach) 68 sędziów opowiedziało się za uchwałą, pozytywnie oceniającą prezesa, a dwa głosy oddano nieważne.

 

 

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

z dnia 7 września 2017 r.

Wyrażamy pozytywną opinię o dotychczasowym sposobie sprawowania funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi przez S.S.O. Krzysztofa Kacprzaka. Uważamy, że Sąd Okręgowy w Łodzi jest sądem sprawnie zarządzanym, a podejmowane w ostatnim czasie działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym wskazują na wolę jak najlepszej współpracy z ministerstwem sprawiedliwości w tych obszarach, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania sądu, przyśpieszenie rozpoznawania spraw i lepszą komunikację z obywatelami.

W konsekwencji, odwołanie prezesa Krzysztofa Kacprzaka, przed połową kadencji, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych byłoby, w naszej ocenie, decyzją czysto polityczną, mającą za jedyny cel wymienienie prezesa niezależnego na prezesa bardziej dyspozycyjnego.

Powołując się na art. 10 i art. 173 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz działając zgodnie ze ślubowaniem, które każdy z nas obejmując obowiązki sędziego składał, niniejszym wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec obsadzania w takim trybie i z taką intencją funkcji prezesa naszego Sądu.

 

UZASADNIENIE

W lutym 2015 r. uchwałą Zgromadzenia Ogólnego naszego Sądu wyraziliśmy jednoznacznie pozytywną opinię o powołaniu na 6-letnią kadencję, na funkcję prezesa - Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi - Krzysztofa Kacprzaka.

Po dwóch i pół roku wykonywania przez niego obowiązków prezesa, nasza opinia nie zmieniła się.

Mamy świadomość, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, prezesi i wiceprezesi sądów powołani przed 12 sierpnia 2017r. mogą zostać odwołani przez Ministra Sprawiedliwości, bez zachowania wymogów obowiązujących wcześniej, ani nawet bez zachowania wymogów określonych w art. 27 ustawy zmieniającej, a wiec całkowicie uznaniowo i bez prawa wyrażenia sprzeciwu, a nawet bez zapytania o opinię, choćby niewiążącą, jakiegokolwiek sędziego czy organu samorządu sędziowskiego.

Bez względu jednak na powołany zapis ustawy, wyrażamy głębokie przekonanie, że sprawne i efektywne kierowanie sądem musi opierać się na transparentności decyzji kadrowych, zrozumieniu, wzajemnym zaufaniu oraz współpracy z sędziami, asesorami, referendarzami i asystentami. Każdy komu naprawdę zależy na poprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, winien przekonać do swojej wizji reformy sędziów, bez zaangażowania których, nawet najlepsze pomysły nie zostaną wprowadzone w życie. Jeżeli prezes ma być rozliczany z efektywności swoich działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego i organizacji pracy w sądzie, nie może być narzucony odgórnie przez organ władzy wykonawczej wbrew przekonaniu środowiska, z którym będzie musiał współpracować i bez ujawnienia celu jakiemu zmiana ma służyć.

Niestety, obecnie taka sytuacja może mieć miejsce w naszym Sądzie.

Bez względu na osobę następcy, odwołanie przed upływem połowy kadencji, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, prezesa co do którego jako Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi, podtrzymujemy nasz mandat zaufania i pozytywną opinię, odbierzemy jako brak chęci współdziałania z nami, wysłuchania nas i partnerskiej rozmowy o naszych codziennych obowiązkach i problemach, a także pomysłach i postulatach co do sprawnego funkcjonowania naszego Sądu.

Decyzja o wymianie prezesa byłaby tym bardziej zaskakująca, że w ostatnim półroczu wyniki pracy naszego Sądu poprawiły się i to pomimo kilkunastu wakatów na stanowiskach sędziowskich. Od maja 2016 roku nie obwieszczono o żadnym zwolnionym stanowisku sędziowskim w okręgu łódzkim. W konsekwencji na 134 etaty sędziowskie przypisane do Sądu Okręgowego w Łodzi, aż 16 jest wakujących. Zważywszy na to, że dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi jest delegowanych do wykonywania obowiązków administracyjnych do Ministerstwa Sprawiedliwości, nie orzeka aż 18 sędziów okręgowych (ok. 14 % obsady). Sąd korzysta wprawdzie z pomocy orzeczniczej sędziów delegowanych z sądów rejonowych, jednak ich czasowe wsparcie nie zastąpi pracy sędziego okręgowego na pełny etat.

Pomimo tych braków, przy wpływie w pierwszym półroczu 2017 roku do naszego Sądu 18 000 spraw, zakończono - 18 600. Oznacza to, że zaległości z lat poprzednich spadły. Jednocześnie skrócił się przeciętny czas trwania postępowania i znacząco spadł czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Sądu, pozytywne tendencje daje się zauważyć w większości kategorii spraw. Jednak szczególnie wyróżniono, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (zasiłki, renty, emerytury), których przez sześć miesięcy 2017 roku wpłynęło 1286, a zakończono 1887 i sprawy gospodarcze, których do wydziału odwoławczego wpłynęło 758 spraw, załatwiono zaś 882, a średni czas rozpoznania apelacji skrócił się z 6 do 4 miesięcy. Podobnie w pierwszej instancji wpłynęło 515 spraw gospodarczych, a załatwiono aż 551.

Sąd nasz prowadzi szeroką działalność edukacyjną wśród młodzieży szkolnej, w tym symulowane rozprawy pokazowe. W ostatnim roku podpisane zostało porozumienie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, którego celem jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów.

Postępuje informatyzacja sądu. Wprowadzone zostały ujednolicone, responsywne strony internetowe, zarówno w Sądzie Okręgowym, jak i w dziesięciu podległych mu sądach rejonowych, które są dostosowane także do urządzeń mobilnych.

Losowanie spraw, które przedstawiane jest opinii publicznej, jako jedna z głównych zmian wprowadzonych obecną nowelą do ustawy o ustroju sądów powszechnych, co warto w tym miejscu podkreślić, nie jest rozwiązaniem nowym, powtarza bowiem zapis art. 47a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Już w wykonaniu tego zalecenia Regulaminu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi, z inicjatywy Prezesa Krzysztofa Kacprzaka, od kwietnia 2016 r. funkcjonuje specjalny program komputerowy, który przydziela sprawy do referatów sędziów.

Podjęta została także próba unowocześnienia sposobu kontroli tzw. spraw starych, poprzez zastąpienie nieefektywnych sprawozdań, elektronicznymi tabelami na bieżąco monitorującymi przyczyny wydłużania się czasu rozpoznania danej sprawy.

Działania te i osiągnięte wyniki jednoznacznie świadczą nie tylko o dobrym zarządzaniu naszym Sądem, ale także o woli jak najlepszej współpracy z ministerstwem sprawiedliwości w tych obszarach, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania sądu, przyśpieszenie rozpoznawania spraw i lepszą komunikację z obywatelami.

W konsekwencji, odwołanie prezesa Krzysztofa Kacprzaka byłoby, w naszej ocenie, decyzją czysto polityczną, mającą za jedyny cel wymienienie prezesa niezależnego na prezesa bardziej dyspozycyjnego. Działanie takie wyraźnie zmierzałoby do podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej.

Powołując się na art. 10 i art. 173 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz działając zgodnie ze ślubowaniem, które każdy z nas obejmując obowiązki sędziego składał, niniejszym wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec obsadzania w takim trybie i z taką intencją funkcji prezesa naszego Sądu.

15 stycznia 2018 r.

W dniu 20 grudnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał, a w dniu 2 stycznia 2018 r. ukazały się w Dzienniku Ustaw kontrowersyjne nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Na prośbę naszych przedstawicieli w Forum Współpracy Sędziów prezes Krzysztof Kacprzak zwołał na 15 stycznia 2018 r. Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi.

Na Zebraniu podjęto 4 uchwały w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz toczącą się publiczną dyskusją na temat sądownictwa.

W uchwale nr 1 sędziowie SO w Łodzi zaapelowali do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi, jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości SO w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

W uchwale nr 2 wyrazili poparcie dla postulatów płacowych pracowników sądów.

W uchwale nr 3 sędziowie wyrazili wsparcie dla sędziów sądów, w których doszło do nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji; zaprotestowali przeciwko sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku oraz wyrazili ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych oraz przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości. W uchwale tej zwrócili się też do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w trudnych czasach próby.

W uchwale nr 4 sędziowie zobowiązali Prezesa Sądu Okręgowego do opublikowania treści podjętych uchwał na stronie internetowej sądu zdecydowali o wywieszeniu w widocznych miejscach w budynku sądu plakatów przygotowanych przez sędziów krakowskich z fragmentem uchwały z dnia 4 grudnia 2017 r.

Wobec napiętej sytuacji w  sądzie, Zebranie zostało przerwane do 26 stycznia 2018 r.

 

Pełny tekst uchwał i wyniki głosowań poniżej:

 

 

UCHWAŁY  ZEBRANIA SĘDZIÓW  SĄDU OKREGOWEGO W ŁODZI

Z DNIA 15 STYCZNIA 2018 R.

 

Uchwała nr 1

Wobec wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. i rozpoczęcia naboru kandydatów do nowej KRS - zwracamy się z apelem do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP  i nie będzie  stała na straży niezależności sądów  i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art.  187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej  wynikającej z art. 10  i  z art. 173 Konstytucji RP.

W tej sytuacji – nawet przy najlepszych intencjach – udział w  procedurze wyborczej do niekonstytucyjnego organu, wybranego bez reprezentatywnego udziału środowiska sędziowskiego,  legitymizuje ten organ. Postawa taka nie daje się pogodzić z zobowiązaniem wyrażonym w przysiędze sędziowskiej  do „stania na straży prawa” oraz „kierowaniu się w postępowaniu zasadami godności i uczciwości”.

 

W sprawie Uchwały nr 1 głosowało 68 sędziów: 66 była za, 2 wstrzymało się od głosu.

 

Uchwała nr 2

Przyłączamy się do uchwały Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. wyrażającej poparcie dla postulatów płacowych pracowników sądów i apelujemy do wszystkich podmiotów stanowiących prawo, jak i je wykonujących o podjęcie działań zmierzających do zwaloryzowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej i doprowadzenie do sytuacji, w której wynagrodzenia te będzie można nazwać godziwymi w rozumieniu art. 13 Kodeksu pracy.

 

W sprawie Uchwały nr 2 głosowało 69 sędziów: 68 było za, 1 przeciw.

 

Uchwała nr 3

Wyrażamy wsparcie dla sędziów sądów, w których doszło do nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji, z osób kompetentnych, cieszących się zaufaniem środowiska, na osoby wybrane według niejasnych kryteriów przez Ministra Sprawiedliwości.

Przyłączamy się do wszystkich krytycznych głosów stowarzyszeń sędziowskich, Zgromadzeń Ogólnych oraz Zebrań Sędziów sądów z całej Polski, a także Forum Współpracy Sędziów odnoszących się do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ustaw upolityczniających Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy.

Protestujemy przeciwko sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku. Za szczególnie jaskrawy wyraz dyskryminacji ze względu na płeć, uznajemy regulację  dotyczącą obowiązku przejścia w stan spoczynku sędziów – kobiet, które ukończyły 60 lat, którym Minister Sprawiedliwości masowo i bez uzasadnienia odmawia przedłużenia prawa do wykonywania zawodu.

Wyrażamy głębokie ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych oraz przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości, których najostrzejszymi przykładami są:  kampania „Sprawiedliwe sądy” oraz artykuł Premiera Rzeczpospolitej Polskiej - Mateusza Morawieckiego, opublikowany w dniu  13 grudnia 2017 r., na portalu tygodnika "Washington Examiner". Zawracamy uwagę, że działanie takie nie służy wzmacnianiu autorytetu sądów i respektowaniu prawa przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.  Oczekujemy od wszystkich organów państwa poszanowania dla władzy sądowniczej i sprawujących ją sędziów.

Zwracamy się do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w trudnych czasach próby.

 

W sprawie Uchwały nr 3 głosowało 69 sędziów: 67 było za, 2 wstrzymało się.

 

Uchwała nr 4

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w  Łodzi do opublikowania treści podjętych w  dniu dzisiejszym uchwał na stronie internetowej sądu, opublikowania w wewnętrznej sieci sądu uchwał Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz decydujemy o wywieszeniu w widocznych miejscach w budynku sądu plakatów przygotowanych przez sędziów krakowskich z fragmentem uchwały z dnia 4 grudnia 2017 r. zawierających m.in. wezwanie do władz państwowych do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

 

W sprawie Uchwały nr 4 głosowało 69 sędziów: 65 za, 4 wstrzymało się.

15 - 26 stycznia 2018 r.

 • odwołanie prezesa Krzysztofa Kacprzaka wraz z ministerialną analizą wyników SO w Łodzi
 • plakaty w budynku sądu
 • Zebranie w dniu 26 stycznia  2018 r.

 

 

CZĘŚĆ I -  ODWOŁANIE I ANALIZA WYNIKÓW

 

Decyzją z dnia 15 stycznia 2018r. Minister Sprawiedliwości odwołał Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka z dniem 17 stycznia 2018 r., o czym dowiedzieliśmy się ze strony internetowej ministerstwa. Decyzja została dostarczona do sądu przez kuriera  w dniu 18 stycznia 2018 r.

W dniu 17 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa ukazała się następującą informacja:

Trwająca w Ministerstwie Sprawiedliwości analiza szerokiego zakresu czynników wpływających na ocenę jakości pracy sądów powszechnych oraz przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazały niezadawalającą efektywność Sądu Okręgowego w Łodzi i podlegającego mu Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście a także Sądu Rejonowego w Toruniu.

Z oceny tej wynika, że w łódzkim sądzie okręgowym postępowania w sprawach karnych trwają średnio najdłużej w kraju w porównaniu z pozostałymi sądami okręgowymi. Sąd ten zajmuje też 42. na 45 miejsc w rankingu średniego czasu trwania postępowań w sprawach niezałatwionych. Z kolei Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście zajmuje dalekie miejsca w rankingach czasu trwania spraw niezałatwionych cywilnych oraz cywilnych gospodarczych. W sądzie tym rosną także zaległości – sąd ma niezadawalający wskaźnik opanowania wpływu. W ogólnym rankingu wszystkich 318 sądów rejonowych w kraju Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście zajmuje 300. pozycję.

Podobna sytuacja dotyczy Sądu Rejonowego w Toruniu, który zajął 49. miejsce w rankingu 53 sądów rejonowych gospodarczych w zakresie odsetka spraw gospodarczych cywilnych merytorycznie rozpoznanych. Także w tym sądzie rosną zaległości – spośród wszystkich sądów rejonowych w kraju toruński sąd zajmuje pod względem opanowania wpływu spraw dalekie 232. miejsce.

Na nowego prezesa Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście powołano z dniem 18 stycznia 2018 roku sędziego Krzysztofa Pawła Kurosza. Z dniem 17 stycznia 2018 roku funkcję prezesa przestała pełnić sędzia Joanna Anna Szczygielska. Sędzia Krzysztof Kurosz jest wykładowcą w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Łódzkim, ma tytuł doktora. Specjalizuje się w prawie cywilnym, m.in. z zakresu własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Z dniem 17 stycznia 2018 r. odwołano także z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka oraz prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu sędziego Andrzeja Kurzycha.

 

 

CZĘŚĆ II -  PLAKATY

 

W dniu 18 stycznia 2018 r. (czwartek), zgodnie z wolą większości sędziów (65 głosów za, 4 przeciw), wyrażoną uchwałą nr 4 z dnia 15 stycznia 2018 r., w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi rozwiesiliśmy plakaty z fragmentem uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów: Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 4 grudnia 2017 r.:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.”

Plakaty zostały zdjęte, bez konsultacji z nami, decyzją Dyrektora Sądu w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek).

 

 

 

CZĘŚĆ III -  ZEBRANIE

 

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi – będące kontynuacją Zebrania z dnia 15 stycznia 2018 r. - w dniu 26 stycznia 2018 r.  podjęło kolejne cztery uchwały.

Uchwałą nr 1 sędziowie SO w Łodzi odnieśli się do opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji dotyczącej oceny pracy Sądu Okręgowego w Łodzi oraz trybu i przyczyn odwołania prezesa sądu.

W tej sprawie głosowało 58 sędziów, wszyscy byli za.

 

Uchwała nr 2  dotyczyła konstytucyjnej zasady odrębności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz poruszała kwestie związane z etyką sędziowską.

 Głosowało 58 sędziów: 55 była za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się.

 

Uchwałą nr 3  zobowiązano Prezesa Sądu Okręgowego w  Łodzi m.in. do opublikowania treści podjętych uchwał na stronie internetowej sądu. Głosowało 59 sędziów: 56 za, 1 przeciw,  2 wstrzymało się.

 

Uchwałą nr 4 sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi wyrazili podziękowanie dla Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi oraz zaapelowali o refleksję dotyczącą obejmowania funkcji po odwołanych prezesach. Głosowało 58 sędziów: 36 było za, 9 przeciw, 13 wstrzymało się.

 

Pełny tekst uchwał poniżej:

 

UCHWAŁY ZEBRANIA SĘDZIÓW  SĄDU OKREGOWEGO W ŁODZI

Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.

 

Uchwała nr 1

Podtrzymujemy w całości opinię na temat odwołanego z dniem 17 stycznia 2018 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka  wyrażoną w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego  w Łodzi z dnia 7 września 2017 r. 

Jesteśmy głęboko poruszeni i oburzeni, przede wszystkim trybem  odwołania oraz wskazaną  przez Ministra Sprawiedliwości przyczyną odwołania.

Powołane na stronie internetowej ministerstwa uzasadnienie decyzji co do „niezadawalającej efektywności pracy sądu z uwagi na średnio najdłuższym czasie postępowania  w sprawach karnych i 42 na 45 miejsce w rankingu średniego czasu trwania postepowań w sprawach niezałatwionych”, uznajemy za nierzetelne i niereprezentatywne dla całościowej oceny  pracy sądu i kierującego nim prezesa.

Wzywamy Ministra Sprawiedliwości do upublicznienia całej podanej w tym uzasadnieniu „analizy szerokiego zakresu czynników wpływających na ocenę jakości pracy sądów powszechnych oraz przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku”, w szczególności ze wskazaniem ile czynników było branych pod uwagę oraz jakie wyniki osiągnął nasz sąd w rankingach sporządzonych przy innym doborze kryteriów oceny.

Szczegółowa informacja o wynikach pracy sądu została opublikowana na stronie internetowej  Sądu Okręgowego w Łodzi i w przeciwieństwie do analizy ministerialnej zawiera pełne dane o wynikach poszczególnych pionów orzeczniczych. Ubolewamy, że Minister Sprawiedliwości uwzględnił jedynie dane niekorzystne dla łódzkiego sądu, zapominając dodać, że Apelacja Łódzka, której Sąd Okręgowy w Łodzi jest największą jednostką, osiągnęła najwyższy w Polsce poziom opanowania wpływu liczony na poziomie okręgów sądowych. W rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych, łódzki sąd znalazł się na 3. miejscu w Polsce. Tak wysokie miejsce było możliwe dzięki dobrej atmosferze i organizacji pracy w  sądzie.

Wyniki te mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby nie zaniechanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie dokonywania obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich, do czego minister jest zobowiązany zgodnie z art 20a § 4 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Przypominamy, że wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 21 czerwca 2017 r.  obwieszczenia winny być dokonywane niezwłocznie po zwolnieniu się stanowiska orzeczniczego. Procedura taka w całej Polsce od wielu miesięcy nie jest przestrzegana. W Sądzie Okręgowym w Łodzi uchybienia Ministra w tej kwestii dotyczą aż 18 wolnych stanowisk sędziowskich na 134 etaty przypisane do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec faktu pominięcia przez Ministra Sprawiedliwości, powołanych wyżej argumentów, a także zignorowanie jednoznacznie pozytywnej opinii sędziów naszego sądu z dnia 7 września 2017 r., co do kompetencji, osiągnięć i roli w usprawnianiu pracy Sądu Okręgowego w Łodzi Prezesa Krzysztofa Kacprzaka.

Składamy sędziemu Krzysztofowi Kacprzakowi wyrazy wsparcia oraz serdeczne podziękowanie za dotychczasową pracę. 

 

 

Uchwała nr 2

Mając na uwadze okoliczności wskazane w uchwale nr 1, uważamy że, przyjęcie funkcji po odwołanym Prezesie, będzie naruszeniem etyki sędziowskiej a także będzie naruszało konstytucyjną zasadę odrębności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 9 listopada 1993r. sygn. K 11/93 stwierdził, że wówczas obowiązujący art. 291 § 1 i § 2 oraz art. 30 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z art. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. – odpowiednikiem dzisiejszego art. 10 Konstytucji - przez to, że dają Ministrowi Sprawiedliwości prawo powołania lub odwołania Prezesa Sądu Apelacyjnego i Wojewódzkiego wbrew stanowisku zwykłej większości Zgromadzenia Ogólnego sędziów właściwego sądu.

Ustawa obowiązująca dzisiaj, daje Ministrowi uprawnienie do powołania prezesów sądów bez zgody, a nawet bez zasięgnięcia opinii sędziów. Nie może więc być żadnego usprawiedliwienia dla przyjęcia takiej funkcji w trybie przewidzianym nową ustawą o ustroju sądów powszechnych.

 

Uchwała nr 3

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w  Łodzi do opublikowania treści podjętych w  dniu dzisiejszym uchwał na stronie internetowej sądu.

 

Uchwała nr 4

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w  Łodzi wyraża podziękowanie  pani Wiceprezes Alicji Pońsko oraz Pani Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Wioletcie Sychniak za dotychczasowa pracę i postawę w ostatnich dniach.

Apelujemy o refleksję prawną i etyczną do osób, które mimo apeli środowiska z niejasnych powodów, zdecydowały się objąć funkcje po odwołanych przed upływem kadencji, prezesach i wiceprezesach.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że dla dobra wymiaru sprawiedliwości konieczne jest wzajemne zaufanie pomiędzy sędziami, a osobami sprawującymi nadzór administracyjny nad sądami. Dlatego też, dążąc do konstruktywnego dialogu, gorąco zapraszamy Pana Ministra Sprawiedliwości na spotkanie z sędziami sądów okręgu łódzkiego. Będzie to dla nas wzajemna szansa na poznanie i zrozumienie. Pan Minister będzie mógł przedstawić nam lepiej motywy swoich decyzji – w tym decyzji personalnych, a sędziowie będą mogli podzielić się swoimi wątpliwościami i bolączkami. Spotkanie takie, odbywające się w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości, byłoby doniosłym krokiem na drodze do polepszenia relacji i zbudowania pozytywnego wizerunku sadownictwa w społeczeństwie.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi

1 lutego - 9 marca 2018 r.

 • powołanie prezesa Dariusza Limiery
 • Zgromadzenie w dniu 26 lutego 2018 r.
 • rezygnacja prezesa Dariusza Limiery

 

CZĘŚĆ I - POWOŁANIE

 

Z dniem 1 lutego 2018 r. Minister Sprawiedliwości powołał do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi – Dariusza Limierę.

 

 

CZĘŚĆ II - ZGROMADZENIE

 

Na dzień 26 lutego 2018 r. nowy prezes zwołał Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi celem przedstawienia sprawozdania z działalności Sądu Okręgowego w roku 2017, wyboru 20 przedstawicieli okręgu i 17 przedstawicieli sądów rejonowych do Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Łódzkiej oraz uzupełnienia składu kolegium.

Poniżej protokół  z tego Zgromadzenia:

 

PROTOKÓŁ

ze Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów okręgu łódzkiego

z dnia 26 lutego 2018 roku.

 

Obradom przewodniczył Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Dariusz Limiera

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Na protokolanta wybrano przez aklamację Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi

 • Pawła Filipiaka.

Przewodniczący poinformował zebranych, że spośród 120 uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu obecnych jest 94 sędziów, co przy wymaganym quorum 60 osób skutkuje, że Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał (lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad (w załączeniu).

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska złożyła dwa wnioski o zmianę porządku obrad:

 1. o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji i uchwał w sprawie zmiany na funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi,
 2. o wyeliminowanie z porządku obrad uzupełniających wyborów do Kolegium Sądu Okręgowego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała poparł zgłoszone wnioski o zmianę porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, iż podda wnioski o zmianę porządku obrad pod głosowanie i zarządził wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: sędzia Sądu Rejonowego w Zgierzu Joanna Łakomska - Grzelak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Jolanta Malska i sędzia Sądu Rejonowego Anna Małecka.

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji, a ich wybór nastąpił przez aklamację.

Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącego Komisji wybrała sędziego Joannę Łakomską - Grzelak.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dyskusji i uchwał w sprawie zmiany na funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad dyskusji i uchwał w sprawie zmiany na funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (protokół głosowania 1 w załączeniu).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wyeliminowaniem z porządku obrad uzupełniających wyborów do Kolegium Sądu Okręgowego.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto decyzję o wyeliminowaniu z porządku obrad uzupełniających wyborów do Kolegium Sądu Okręgowego (protokół głosowania 2 w załączeniu).

Po głosowaniach Zgromadzenie, zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad, rozpoczęło dyskusję w sprawie zmiany na funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

Jako pierwszy głos zabrał Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Dariusz Limiera, który przedstawił motywy, jakimi kierował się wyrażając zgodę na objęcie funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Wskazał w szczególności, że dobrze oceniał pracę poprzedniego Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka, podjął decyzję o objęciu funkcji Prezesa dla dobra Sądu i nie chce jej wykonywać przy oporze środowiska sędziowskiego.

Następnie głos zabrał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała, który podniósł, że podejmując decyzję o objęciu funkcji Prezesa sędzia Dariusz Limiera powinien znać treść uchwał Krajowej Rady Sądownictwa i stowarzyszeń sędziowskich w przedmiocie przyjmowania funkcji w związku z odwołaniami prezesów sądów w trakcie ich kadencji. Wskazał również na wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją całego trybu powoływania i odwoływania prezesów sądów. Pytał także o planowane działania w pionie karnym, którego wyniki były wskazane, jako powód odwołania dotychczasowego Prezesa Sądu.

Odpowiadając na pytania sędziego Grzegorza Gały, sędzia Dariusz Limiera stwierdził, że inaczej ocenia możliwość powołania na stanowisko Prezesa - mimo, iż nie pochwala przerywania kadencji prezesów, uważa, że dzieje się to na podstawie obowiązujących przepisów. Podkreślił, że jako Prezes Sądu chce kontynuować działania poprzedniego Prezesa i nie zamierza w pionie karnym podejmować żadnych innych działań, niż te które były już poprzednio podejmowane.

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Rafał Maciejewski, który podkreślił, że dyskusja i uchwały, jakie Zgromadzenie chce podjąć, nie dotyczą personaliów, w szczególności tego, kto ma być Prezesem Sądu, lecz oceny trybu i sposobu zmian na stanowiskach kierowniczych w sądach, a zwłaszcza tego, czy zastosowany tryb jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Następnie stanowisko swoje przedstawił sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak, również wskazując na wątpliwości co do zgodności trybu zmian na stanowiskach kierowniczych w sądach z Konstytucją. Podkreślił, iż w takiej sytuacji nie można mówić o kontynuacji działań odwołanego Prezesa Sądu przez nowo powołanego, a za swoje decyzje i działania nowy Prezes Sądu musi wziąć na siebie odpowiedzialność.

Jako ostatnia głos w dyskusji zabrała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska, która przypomniała o wcześniejszych zebraniach sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi i podejmowanych na nich uchwałach negatywnie oceniających tryb i skalę odwołań na stanowiskach kierowniczych w sądach powszechnych, a także wskazujących na polityczne motywy zmian personalnych i brak uzasadnienia tych zmian jakimkolwiek polepszeniem jakości pracy sądownictwa.

Po zakończeniu dyskusji członkom Zgromadzenia rozdano treść projektów pięciu uchwał (w załączeniu), a Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał.

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska odczytała projekt uchwały numer 1, a uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o wyrażeniu sprzeciwu co do odwołania w połowie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnego merytorycznego uzasadnienia prezesów Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oraz wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, a także o wyrażeniu uznania dla prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi i wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi za ich godną postawę i rezygnację z zajmowanych funkcji (protokół głosowania nad uchwałą numer 1 w załączeniu).

Następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska odczytała projekt uchwały numer 2, a uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o uznaniu przyjęcia funkcji po odwołanych prezesach i wiceprezesach sądów za sprzeczne z etyką sędziowską i naruszające konstytucyjna zasadę odrębności władzy wykonawczej i sądowniczej, a także o braku zgody na legitymizowanie głosami członków Zgromadzenia zmiany na funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (protokół głosowania nad uchwałą numer 2 w załączeniu).

Z kolei Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska odczytała projekt uchwały numer 3, a uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o przyłączeniu się do apelu Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierowanego do Sędziów Sądu Najwyższego o pozostaniu na swoich stanowiskach (protokół głosowania nad uchwałą numer 3 w załączeniu).

W dalszej kolejności Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska odczytała projekt uchwały numer 4, a uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o przyłączeniu się do apelu Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierowanego do Marszałka Sejmu o ujawnienie wykazów sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa (protokół głosowania nad uchwałą numer 4 w załączeniu).

Jako ostatni Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska odczytała projekt uchwały numer 5, a uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o zobowiązaniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi i prezesów sądów rejonowych okręgu łódzkiego do opublikowania na stronach internetowych sądów uchwał Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów okręgu łódzkiego (protokół głosowania nad uchwałą numer 5 w załączeniu).

Po zakończeniu głosowań głos zabrał sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Dariusz Limiera, który stwierdził, że - mając na uwadze wyniki głosowań - musi rozważyć pozostanie na stanowisku Prezesa Sądu. Następnie zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Okręgowego w Łodzi (w załączeniu).

W tym miejscu sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak zwrócił się do Przewodniczącego Zgromadzenia o sprecyzowanie, czy przedstawione ma być sprawozdanie z działalności Sądu Okręgowego w Łodzi, czy też informacja roczna o działalności sądu, albowiem są to odrębne rodzaje dokumentów.

Przewodniczący Zgromadzenia wskazał, iż przedstawiona ma być informacja roczna o działalności sądu, a nie sprawozdanie z działalności sądu. W związku z powyższym zarządził głosowanie nad projektem uchwały o wprowadzeniu do porządku obrad przedstawienia informacji rocznej o działalności sądu w miejsce sprawozdania z działalności sądu.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto decyzję o niewprowadzaniu do porządku obrad przedstawienia informacji rocznej o działalności sądu (protokół głosowania nad uchwałą numer 6 w załączeniu).

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi i Przedstawicieli Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Członkowie Zgromadzenia przedstawili następujące kandydatury na Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej:

 • SSO Marek Chmielą zgłosił kandydatury:
 • SSO Marii Motylskiej - Kucharczyk, której pisemną zgodę załączył (w załączeniu)',
 • SSO Ryszarda Lebiody, który wyraził zgodę;
 • SSO Krzysztof Szynk zgłosił kandydatury:
 • SSO Izabeli Kowalskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSO Pawła Urbaniaka, który wyraził zgodę;
 • SSO Paweł Urbaniak zgłosił kandydaturę SSO Krzysztofa Szynka, który wyraził zgodę;
 • SSO Rafał Maciejewski zgłosił kandydaturę SSO Andrzeja Romka, który wyraził zgodę;
 • SSO Ewa Maciejewska zgłosiła kandydaturę SSO Krzysztofa Kacprzaka, który wyraził zgodę;

SSO Krzysztof Kacprzak zgłosił kandydatury:

 • SSO Bożeny Rządzińskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSO Wojciecha Bortena, który wyraził zgodę;
 • SSO Zofii Szcześniewicz, która wyraziła zgodę;
 • SSO Sylwii Łopaczewskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSO Izabela Wawrzynkiewicz zgłosił kandydaturę SSO Katarzyny Kamińskiej Krawczyk, która wyraziła zgodę;
 • SSO Jacek Świerczyński zgłosił kandydaturę SSO Izabeli Wawrzynkiewicz, która wyraziła zgodę;
 • SSO Marek Kruszewski zgłosił kandydaturę SSO Pawła Filipiaka, który wyraził zgodę;
 • SSR Jacek Golmont zgłosił kandydaturę SSO Tomasza Krawczyka, który wyraził zgodę;
 • SSO Katarzyna Kamińska Krawczyk zgłosiła kandydatury:
 • SSO Jacka Świerczyńskiego, który wyraził zgodę;
 • SSO Grzegorza Gały, który wyraził zgodę;
 • SSO Rafała Maciejewskiego, który wyraził zgodę;
 • SSO Ewy Maciejewskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSO Moniki Pawłowskiej - Radzimierskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSO Grzegorz Gała zgłosił kandydatury:
 • SSO Moniki Gradowskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSO Andrzeja Rembowskiego, który wyraził zgodę;
 • SSO Piotr Cięciwa zgłosił kandydaturę SSO Jacka Przybysza, który wyraził zgodę;
 • SSO Zofia Szcześniewicz zgłosiła kandydaturę SSO Katarzyny Wesołowskiej Zbudniewek, która wyraziła zgodę;
 • SSO Ryszard Lebioda zgłosił kandydaturę SSO Zbigniewa Mierzejewskiego, który wyraził zgodę.

Członkowie Zgromadzenia przedstawili następujące kandydatury na Przedstawicieli Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej:

 • SSR Adam Zieliński zgłosił kandydatury:
 • SSR Małgorzaty Rembowskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSR Anny Anduły - Dzikowskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSR Małgorzata Rembowska zgłosiła kandydaturę SSR Adama Zielińskiego, który wyraził zgodę;
 • SSR Wioletta Sychniak zgłosiła kandydatury:
 • SSR Małgorzaty Gutkowskiej, której pisemną zgodę załączyła (w załączeniu);
 • SSR Anny Seniuk, która wyraziła zgodę;
 • SSR Bartosza Lewandowskiego, który wyraził zgodę;
 • SSO Ewa Maciejewska zgłosiła kandydatury:
 • SSR Joanny Szczygielskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSR Marcina Masłowskiego, który wyraził zgodę;
 • SSR Wioletty Sychniak, która wyraziła zgodę;
 • SSR Katarzyny Trafisz, która wyraziła zgodę;
 • SSR Joanna Szczygielska zgłosiła kandydatury:
 • SSR Katarzyny Badziak - Makuch, która wyraziła zgodę;
 • SSR Ewy Jaworskiej - Głosek, która wyraziła zgodę;
 • SSR Mariusza Bilicza, który wyraził zgodę;
 • SSR Moniki Kaweckiej - Stępień, która wyraziła zgodę;
 • SSR Agnieszki Marczewskiej, która wyraziła zgodę;
 • SSR Tomasza Kotkowskiego, który wyraził zgodę;

SSR Jacek Golmont zgłosił kandydaturę SSR Joanny Rezler - Wiśniewskiej, która wyraziła zgodę;

 • SSR Katarzyna Trafisz zgłosiła kandydatury:
 • SSR Marka Raszewskiego, który wyraził zgodę;
 • SSR Agnieszki Wrońskiej - Machnickiej, której pisemną zgodę załączyła (w załączeniu)',
 • SSR Ryszard Lebioda zgłosił kandydaturę SSR Magdaleny Piwowarczyk, która wyraziła zgodę.

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia zamknął listę kandydatów na Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi i Przedstawicieli Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kandydaturami na Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej oraz na Przedstawicieli Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do czasu sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania nad kandydaturami na Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej oraz na Przedstawicieli Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej (protokół głosowania w załączeniu).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Przedstawicielami Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej zostali wybrani następujący sędziowie:

 1. SSO Krzysztof Kacprzak,
 2. SSO Andrzej Rembowski,
 3. SSO Ewa Maciejewska,
 4. SSO Grzegorz Gała,
 5. SSO Izabela Wawrzynkiewicz,
 6. SSO Rafał Maciejewski,
 7. SSO Jacek Świerczyński,
 8. SSO Katarzyna Kamińska - Krawczyk,
 9. SSO Paweł Filipiak,
 10. SSO Wojciech Borten,
 11. SSO Monika Gradowska,
 12. SSO Bożena Rządzińska,
 13. SSO Zofia Szcześniewicz,
 14. SSO Jacek Przybysz,
 15. SSO Maria Motylska - Kucharczyk,
 16. SSO Sylwia Łopaczewska,
 17. SSO Ryszard Lebioda,
 18. SSO Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek,
 19. SSO Monika Pawłowska - Radzimierska,
 20. SSO Zbigniew Mierzejewski.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Przedstawicielami Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej zostali wybrani następujący sędziowie:

 1. SSR Joanna Szczygielska,
 2. SSR Marcin Masłowski,
 3. SSR Katarzyna Trafisz,
 4. SSR Wioletta Sychniak,
 5. SSR Bartosz Lewandowski,
 6. SSR Małgorzata Rembowska,
 7. SSR Monika Kawecka - Stepień,
 8. SSR Tomasz Kotkowski,
 9. SSR Marek Raszewski,
 10. SSR Joanna Rezler - Wiśniewska,
 11. SSR Mariusz Bilicz,
 12. SSR Ewa jaworska - Głosek,
 13. SSR Anna Anduła - Dzikowska,
 14. SSR Anna Seniuk,
 15. SSR Katarzyna Badziak - Makuch,
 16. SSR Magdalena Piwowarczyk,
 17. SSR Agnieszka Marczewska

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że lista wybranych Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej oraz lista Przedstawicieli Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej zostanie przekazana Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia innych spraw Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 17.16.

(na oryginale podpisy Przewodniczącego i Protokolanta)

 

Poniżej pełny tekst uchwał i wynik głosowań:

 

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2018 r.

 

Uchwała Nr 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego popiera uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 r. wyrażające sprzeciw co do odwołania w połowie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnego merytorycznego uzasadnienia prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka, a także wyraża sprzeciw wobec odwołania w tym samym trybie prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Joanny Szczygielskiej, wiceprezesów tego sądu: Michała Krakowiaka oraz  Marcina Masłowskiego  i wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Katarzyny Trafisz.

Wyrażamy uznanie za godną postawę dla prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa - sędziego Wioletty Sychniak oraz wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Alicji Pońsko, które złożyły rezygnację z zajmowanych funkcji.

 

Za przyjęciem Uchwały nr 1 głosowało 79 osób, przeciw było 6, wstrzymujących się od głosu także 6.

 

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego uznaje przyjęcie funkcji po odwołanych prezesach i wiceprezesach  za sprzeczne z etyką sędziowską oraz naruszające - z uwagi na przyjęty tryb wymiany prezesów - konstytucyjną zasadę odrębności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej.

Wobec deklaracji nowo powołanego prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi  - Dariusza Limiery, o gotowości dobrowolnego poddania swojej osoby i decyzji o przyjęciu funkcji ocenie Zgromadzenia, oświadczamy, że nie wyrażamy zgody na legitymizowanie naszymi głosami zmiany na funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Za podjęciem Uchwały nr 2 głosowały 72 osoby, przeciw było 10, a wstrzymujących się – 11.

 

 

Uchwała nr 3

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego przyłącza się do apelu Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” skierowanego do Sędziów Sądu Najwyższego, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pomimo niekonstytucyjnej zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości. 

 

Za przyjęciem Uchwały nr 3 głosowały 74 osoby, przeciw było 6, a od głosu wstrzymało się 13.

 

 

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego przyłącza się do apelu Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” skierowanego do Marszałka Sejmu RP o ujawnienie wykazów sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tworzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. W pełni podzielamy stanowisko, że utajnienie jakichkolwiek dokumentów dotyczących jawnych kandydatur na funkcje publiczne nie daje się pogodzić z zasadą jawności działań władzy i administracji państwowej.

 

Za podjęciem Uchwały nr 4 głosowały 84 osoby, przeciw – 4, wstrzymujących się także 4.

 

 

Uchwała nr 5

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz prezesów sądów rejonowych okręgu łódzkiego do opublikowania uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego na stronach internetowych wszystkich sądów okręgu.

 

Za przyjęciem Uchwały nr 5 było 81 osób, przeciw – 3, a od głosu wstrzymało się 9.

 

 

 

CZEŚĆ III - REZYGNACJA

W dniu 8 marca 2018 roku Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi SSA Dariusz Limiera złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa, a decyzją Ministra Sprawiedliwości został odwołany z tej funkcji z dniem 9 marca 2018 roku. 

W skierowanym do sędziów oświadczeniu napisał:

 

OŚWIADCZENIE

Zdecydowałem się zrezygnować z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, chcąc zapobiec dalszym podziałom środowiska sędziowskiego w okręgu SO w Łodzi oraz wobec braku wsparcia ze strony tego środowiska.

Nie mogę także zaakceptować form i metod działania niektórych sędziów.

Mam nadzieję, że moja rezygnacja uspokoi nastroje i emocje wśród sędziów oraz umożliwi normalne funkcjonowanie mojemu następcy.

Pragnę również serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tej trudnej misji.

 

(na oryginale podpis - Dariusz Limiera)

16 marca 2018 r.

Jeszcze przed decyzją o rezygnacji, prezes Dariusz Limiera zwołał na 16 marca 2018 r. kolejne Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi celem zaopiniowania Informacji rocznej oraz uzupełniającego wybór członków kolegium, czyli tych punktów, które nie zostały zrealizowane w dniu 26 lutego 2018 r.

 

Poniżej protokół  z tego Zgromadzenia:

 

PROTOKÓŁ

ze Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów okręgu łódzkiego

z dnia 16 marca 2018 roku.

 

 

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Zgromadzenia - wykonująca funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Urszula Jóźwiak-Pryca.

Zgromadzenie, poprzez aklamację, wybrało na protokolanta Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Radosława Olewczyńskiego.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad (w załączeniu) i poinformowała, że spośród 119 osób uprawnionych do głosowania, jest obecnych 75 osób, a zatem Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał (lista obecności w załączeniu).

Nie zgłoszono wniosków i uwag do przedstawionego porządku obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania Informacji rocznej o działalności sądów w okręgu łódzkim w 2017 roku oraz w sprawie wyborów uzupełniających członków Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi i zaproponowała do jej składu:

- SSO Jacka Chrostka;

- SSR Katarzynę Trafisz;

- SSR Dominikę Dąbrowską.

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę o wyborze trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna wybrała jako przewodniczącego komisji SSO Jacka Chrostka.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Informację roczną o działalności sądów w okręgu łódzkim w 2017 roku i powiadomiła, że jest ona do wglądu w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad Informacją roczną o działalności sądów w okręgu łódzkim w 2017 roku.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali połączonych z komputerem sterującym. Po zakończeniu głosowania wyniki ukazały się na tablicy połączonej z komputerem sterującym.

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała wyniki głosowania:

- 67 głosów - za;

- 2 głosy - przeciw;

- 6 głosów - wstrzymujących się.

W związku z powyższym Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Informację roczną.

W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad - wyborów uzupełniających członków Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, iż do wybrania jest czterech sędziów Sądu Okręgowego i dwóch sędziów Sądu Rejonowego. Nadmieniła również, iż Pani SSR Anna Terlecka pisemnie wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Kolegium.

Do zgromadzonych dołączyło dwóch Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi.

Następnie głos zabrał SSO Krzysztof Kacprzak, który odniósł się do rezygnacji Sędziów z członkostwa w Kolegium oraz do kandydatur Sędziów do wyborów uzupełniających.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatów do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi spośród Sędziów Sądu Okręgowego:

- SSO Krzysztof Kacprzak zgłosił kandydaturę: SSO Rafała Maciejewskiego, który wyraził zgodę;

- SSO Grzegorz Gała zgłosił kandydaturę: SSO Katarzyny Motylskiej - Kucharczyk, która wyraziła zgodę;

- SSO Izabela Lewandowska - Sokół zgłosiła kandydaturę: SSO Grzegorza Gały, który wyraził zgodę;

- SSO Sławomir Zieliński zgłosił kandydaturę: SSO Krzysztofa Kacprzaka, który wyraził zgodę.

Wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatur do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi spośród Sędziów Sądów Rejonowych:

- SSR Wioletta Sychniak zgłosiła kandydaturę:SSR Krzysztofa Ślubowskiego, który wyraził zgodę (w załączeniu),

- SSR Joanna Szczygielska zgłosiła kandydaturę: SSR Tomasza Kotkowskiego, który wyraził zgodę;

Wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad kandydaturami do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi.

Uprawnieni do głosowania oddawali głosy za pomocą terminali połączonych z komputerem sterującym. Po zakończeniu głosowania wyniki ukazały się na tablicy połączonej z komputerem sterującym.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że spośród Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi zostali wybrani następujący sędziowie:

1.           SSO  Katarzyna Motylska - Kucharczyk -72 głosy;

2.           SSO  Rafał Maciejewski- 68 głosów;

3.           SSO  Krzysztof Kacprzak - 63 głosy;

4.           SSO Grzegorz Gała - 63 głosy.

 

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że spośród Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi zostali wybrani następujący sędziowie:

1.           SSR Krzysztof Ślubowski       - 69 głosów;

2.           SSR Tomasz Kotkowski         - 68 głosów.

 

Protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania nad kandydaturami Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi oraz kandydaturami Sędziów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi w załączeniu.

W ramach realizacji trzeciego punktu porządku obrad SSO Ewa Maciejewska przestawiła i odczytała projekt uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi (w załączeniu), a następnie wniosła o poddanie tej uchwały pod głosowanie Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali połączonych z komputerem sterującym. Po zakończeniu głosowania wyniki ukazały się na tablicy połączonej z komputerem sterującym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- za podjęciem uchwały głosowało 71 osób; 

- przeciw podjęciu uchwały głosowały 2 osoby;

- wstrzymały się od głosu 4 osoby.

 

Następnie głos zabrał SSO Grzegorz Gała i zaproponował zmianę porządku obrad Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 r. w taki sposób by wprowadzić do niego punkt 1 „Dyskusja nad bieżącymi problemami wymiaru sprawiedliwości w kraju i okręgu łódzkim" oraz zaproponował podjęcie uchwały zobowiązującej wykonującą funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do uzupełnienia w ten sposób porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad tą uchwałą.

Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali połączonych z komputerem sterującym. Po zakończeniu głosowania wyniki ukazały się na tablicy połączonej z komputerem sterującym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- za podjęciem uchwały głosowało 70 osób;

- przeciw podjęciu uchwały głosowały 4 osoby;

- wstrzymały się od głosu 3 osoby.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia innych spraw, Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady Zgromadzenia o godzinie 15:30

 

 

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
Z DNIA 16 MARCA 2018 r.

 

Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów, członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgodnie z art. 186 § 1 Konstytucji, ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przestał z dniem 7 marca 2018 r. spełniać swoją konstytucyjną rolę.

Przypominamy, że udział przedstawicieli sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa został ustalony w 1989 r. przy Okrągłym Stole, po to aby nigdy nie powtórzyła się obowiązująca w PRL zasada jednolitości władzy państwowej i podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej i ustawodawczej.

W naszej ocenie, roli strażników niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie wypełnią sędziowie powołani w dniu 6 marca 2018 r. przez parlament  spośród sędziów, z których duża część powiązana jest z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym, a których wyborowi sprzeciwia się  zdecydowana większość środowiska sędziowskiego.

Wskazujemy, że na około 10.000 sędziów orzekających w Polsce, udało się przedstawić jedynie 18 kandydatur w procedurze, która nie była transparentna ani dla sędziów ani dla obywateli. Dla zgłoszenia kandydata wystarczyły podpisy 25 sędziów, których nazwiska nie zostały ujawnione. Nie można zatem wykluczyć, że powtarzały się lub poparcie dla kandydatów zostało udzielone  przez osoby bezpośrednio zależne służbowo od Ministra Sprawiedliwości, czy to w ramach wykonywanej pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy też jako nowo powołani prezesi sądów po przerwaniu kadencji  poprzedników.

Natomiast przeciwko przyjętemu sposobowi wyboru kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wypowiedziały się wprost nie tylko największe autorytety prawnicze, dotychczasowa KRS, stowarzyszenia sędziowskie, Forum Współpracy Sędziów, ale także sędziowie ze wszystkich szczebli sądów w uchwałach podejmowanych spontanicznie i prawie jednomyślnie w ramach struktur samorządu sędziowskiego:

 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – uchwała z dnia 16 styczna 2018r. ;
 • Zebranie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – uchwała z dnia 1 grudnia 2017 r.;
 • Obradujące Wspólnie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia i Sądu Rejonowego w  Myślenicach – uchwała z dnia 4 grudnia 2017 r.;
 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku – uchwała z dnia 11 grudnia 2017 r.;
 • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu – uchwała z dnia 5 stycznia 2018 r.;
 • Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku – uchwała z dnia 15 stycznia 2018 r.;
 • Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi – uchwała z  dnia 15 stycznia 2018 r.;
 • Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach – uchwała z dnia 19 stycznia 2018 r.;
 • Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach – uchwała z dnia 22 stycznia 2018 r.;
 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie uchwała z dnia 12 lutego 2018 r.;
 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim uchwały z dnia 15 stycznia 2018 r. i z dnia 20 lutego 2018 r.;
 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - uchwała z dnia 20 lutego 2018 r.;
 • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – uchwała z dnia 23 lutego 2018 r.;
 • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie – uchwała z dnia 26 lutego 2018r.;
 • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu – uchwała z dnia 26 lutego 2018 r.;
 • Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – uchwała z dnia 27 lutego 2018 r.;
 • Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – uchwała z dnia 28 lutego 2018 r.;
 • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej – uchwała z dnia 1 marca 2018 r.
 • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie – uchwała z dnia 14 grudnia 2017 roku i z dnia 26 lutego 2018 r. oraz z 15 marca 2018 r.

W związku z powyższym, zwracamy się z  apelem do wszystkich nowo wybranych członków KRS o wsłuchanie się w głos środowiska, z którego pochodzą  i rezygnację z  członkostwa w organie, który bez realnej reprezentacji sędziów, ma charakter fasadowy.

 Przypominamy, że jako sędziowie sądów powszechnych zawsze winniśmy stać na straży prawa,  służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

 

Zobowiązujemy prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania podjętych w dniu dzisiejszym uchwał na stronie internetowej sądu oraz do przesłania uchwały w sprawie powołania nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa do jej członków wybranych w dniu 6 marca 2018 r.

 

Uchwałę poparło 71 uczestników Zgromadzenia, przeciwnych było dwóch, a czterech wstrzymało się od głosu. 

19 - 29 marca 2018 r.

Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 19 marca 2018 r. na prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Michała Błońskiego. Jeszcze przed tą datą,  na żądanie Ministra Sprawiedliwości, pełniąca obowiązki prezesa - sędzia Urszula  Jóźwiak-Pryca - zwołała na dzień 29 marca 2018 r. trzecie w 2018 roku Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi celem przedstawienia prezesa sądu.

Pomimo, że Zgromadzenie przypadało tuż przed świętami w Wielki Czwartek, frekwencja wyniosła 83 osoby na 119 uprawnionych.

Wszystkim obecnym w tym dniu bardzo serdecznie dziękujemy !

 

Poniżej protokół ze Zgromadzenia:

 

PROTOKÓŁ

ze Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów okręgu łódzkiego

z dnia 29 marca 2018 roku

 

Obradom przewodniczył Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Michał Błoński - Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Prezes otworzył Zgromadzenie i przedstawił obecnych gości: sędziego Łukasza Piebiaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędziego Pawła Zwolaka - Dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego, Prezesa Sadu Apelacyjnego w Łodzi - Tomasza Szabelskiego, Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - Sławomira Lermana.

Na zapytanie sędziów, Prezes stwierdził, że na sali obecna jest liczba sędziów uprawniająca do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, (lista obecności w załączeniu).

Na głos z Sali, aby zacząć od przegłosowania porządku obrad, Prezes zapewnił, że szanuje decyzję Zgromadzenia z dnia 16 marca 2018 r. aby włączyć do porządku obrad dyskusję nad bieżącymi problemami wymiaru sprawiedliwości w kraju i okręgu łódzkim oraz ma zapewnienie, że w dyskusji tej będzie uczestniczył sędzia Łukasz Piebiak

Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak przedstawił prezesa Michała Błońskiego w trybie art. 24 usp oraz przedstawił informację o drodze zawodowej prezesa, a także oficjalnie wręczył akt powołania na funkcję prezesa.

Następnie glos zabrał prezes Michał Błoński, który przedstawił motywy podjęcia decyzji o objęciu funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, a mianowicie, że chciałby, aby sąd funkcjonował prawidłowo, współpraca z innymi sądami i ministerstwem układała się prawidłowo, a wszyscy się dobrze w sądzie czuli. Wskazał, że zrobi wszystko, aby nic nie zmieniło się na niekorzyść, że liczy na współpracę ze wszystkimi bez względu na poglądy. Podkreślił, że każdy ma obowiązek służyć ojczyźnie i pracy dla dobra obywateli. Ze swojej strony zadeklarował współpracę i transparentność. Poinformował o wystąpieniu o powołanie na funkcję wiceprezesa sędziego Marka Kruszewskiego oraz o powołaniu już na tę funkcję sędziego Iwony Matyjas. Wskazał, że działanie sądu wymaga podejmowania czynności administracyjnych, dlatego muszą być obsadzone funkcje prezesa i wiceprezesów. Chce być prezesem merytorycznym, dobrym administratorem. Zna kontrowersje co do objęcia funkcji prezesa, ale prosi o kredyt zaufania i ocenę swojej pracy po pół roku, roku, dwóch latach.

Po wykonaniu pierwszego punktu porządku obrad dokonano wyboru przez aklamację protokolanta w osobie Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Moniki Gradowskiej.

Prezes zapisał do głosu Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi: Grzegorza Gałę, Katarzynę Wesołowską-Zbudniewek, Ewę Maciejewską, Krzysztofa Kacprzaka i Tomasza Krawczyka.

Jako pierwszy głos zabrał głos sędzia Grzegorz Gała wspólnie z sędzią Katarzyną Wesołowską - Zbudniewek, w imieniu Forum Współpracy Sędziów i Zgromadzenia oświadczył, że został przygotowany prezent dla wiceministra Łukasza Piebiaka. Przywołał, podjętą w styczniu 2018 roku, uchwałę z zaproszeniem dla ministra w celu nawiązania dialogu z ministerstwem. Wskazał, że sąd od dwóch miesięcy pomimo problemów z obsadzeniem funkcji prezesa normalnie funkcjonuje. Podniósł, że czujemy się pokrzywdzeni twierdzeniami o buncie sędziów, o grupie sędziów, która traci przywileje i terroryzuje środowisko. Podkreślał, że chcemy dialogu w sprawach merytorycznych, a nie tylko wykonywania poleceń ministerstwa. Ubolewał, że nie jesteśmy zapraszani do takich rozmów, a w zamian funduje się nam permanentne, pijarowskie przedstawienia, w których sędziowie przedstawiani są z jak najgorszej strony. Podniósł, że trudno jest zrozumieć dlaczego ze strony podsekretarza, który jest sędzią nie ma reakcji na szkalowanie sędziów. Odnosząc się do stawianych nam zarzutów o komunistycznych korzeniach opisywał, że z komunistyczną przeszłością miał do czynienia jedynie jako nastolatek. Wtedy się bał, a dziś także jest przez ludzi pytany, czy się nie boi krytykować nową władzę, mówić tego co myśli. Zapytał, czy sama ta analogia nie rani pana podsekretarza, czy teraz ma się znowu bać? Odnosił się do zarzutów formułowanych przez polskich polityków za granicą, że środowisko sędziowskie jest skorumpowane i niewydolne, wskazując, że ani on, ani nikt z jego otoczenia nigdy, nie spotkał się z propozycją korupcyjną, że nie jest prawdą, że nie potrafimy się sami oczyścić. Podnosił, że nie zgadzamy się z ostatnim orzeczeniem SN w sprawie sędziego, który ukradł część do wiertarki, ale skoro potępiamy sędziego za naruszenie kodeksu wykroczeń, nie możemy nie potępić za naruszanie Konstytucji, za odwołanie prezesa w trakcie kadencji, za przerwanie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy robią takie rzeczy, ale trudno nam jest zrozumieć postawę pana podsekretarza, sędzia bowiem powinien zgodnie z rotą ślubowania stać na straży prawa, a w swoim życiu kierować się zasadami godności. Przyłączanie się do ludzi, którzy łamią prawo jest swoistym paserstwem, czerpaniem korzyści z łamania prawa przez innych. Zakończył swą wypowiedź pytaniami, czy Minister nie widzi niczego złego w przyłączaniu się do procederu jaki uprawiają politycy, czy weźmie osobistą odpowiedzialność, jeśli ataki werbalne na sędziów przerodzą się w ataki fizyczne, czy weźmie odpowiedzialność za zniszczenie autorytetu wymiaru sprawiedliwości, którego latami nie da się odbudować, za kontestowanie wydawanych wyroków.

Sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek odczytała apel do sędziego Łukasza Piebiaka o niepodejmowanie więcej działań zmierzających do łamania zasady trójpodziału władzy albo zrezygnowanie z pełnienia funkcji sędziego.

Następnie Sędziowie Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek i Grzegorz Gała wręczyli Sędziemu Łukaszowi Piebiakowi wygrawerowany tekst przyrzeczenia sędziowskiego i apel.

Odnosząc się do wypowiedzi sędziego Grzegorza Gały i wystosowanego apelu sędzia Łukasz Piebiak wskazał m.in., że nie dotarł do niego apel z zaproszeniem, że został zapewne skierowany do ministra konstytucyjnego, który mógł go zignorować lub przekazać innym osobom, ale do niego nie dotarł. Deklarował, że jest otwarty do dyskusji w sprawach, które nurtują sędziów. Wspominał o dyskusjach podczas wyboru członków KRS i zapewniał o woli dialogu. Stwierdził, że problemem jest niekreślony charakter Forum Współpracy Sędziów oraz negatywne nastawienie tej części środowiska sędziowskiego do Ministerstwa Sprawiedliwości i jego działań. Zgłosił chęć spotkań, zwłaszcza w sprawach dotyczących procedur, jeżeli nie spotka się to ze sprzeciwem jego przełożonego.

Co do poruszonej kwestii szkalowania środowiska sędziowskiego stwierdził, że nie widzi specjalnej nagonki na środowisko sędziowskie. Dodawał, że można po raz kolejny pośmiać się z kampanii bilbordowej, a następnie na głosy z Sali, że ta kampania nie jest śmieszna, stwierdził, że dla niego to też nie jest śmieszne. Wskazywał, że to nie był pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, że gdyby to przygotowało MS to tak rażących błędów, by tam nie było. Na pytanie z Sali, czy sama kampania była słuszna, odpowiedział, że nie była słuszna. Władze tego samego Państwa nie powinny walczyć między sobą. To jest nonsens, ale on nie jest od odcinania się od kampanii, bo nie jest ani ministrem konstytucyjnym ani rzecznikiem, na pytania z Sali, czy MS się odcięło, stwierdził, że są to pytania retoryczne, na które odpowiedź jest znana.

Podnosił, że sprawność funkcjonowania sądów jest daleka od oczekiwań społecznych. Wszyscy byśmy chcieli, aby sprawy były załatwiane sprawnie i dobrze merytorycznie, ale tak nie jest. Stwierdził, że ze strony ministerstwa nie ma narracji, że wynika to z nieróbstwa sędziów, chociaż sędziowie są różni. Nie ma narracji, że to wina sędziów. To jest skutek niedoskonałości procedur, nierozwiązanych kwestii biegłych, są prace nad zmianą kpc i kpk. Wszystkiego nie da się naprawić od razu.

W kwestii korupcji stwierdził, że sądownictwo nie jest skorumpowane, większość sędziów jest uczciwa, ale nie 100%. Są orzeczenia dyscyplinarne, z którymi się nie zgadzamy, to dotyczące sędziego od wiertarki i sędziego od 50zł. Są czarne owce, czego nikt nie kwestionuje, Wrażenie, że to większość środowiska jest zła, skorumpowana i nieetyczna jest błędne, nawet jeżeli chodzi o wypowiedzi polityków. Jak się wsłuchać to oni łagodzą przekaz, wskazując, że ich wypowiedzi nie dotyczą całości, tylko części sędziów albo jakiejś grupy. Sam nie zgadza się wypowiedziami niektórych polityków, ale nie jest jego rolą, żeby szedł do mediów i protestował przeciwko temu mówiąc, że to nie do końca tak jest. Jest określona narracja, ale nie tak zła jak się uważa. Także ministrowie poprzednich rządów wypowiadali się źle o sędziach. Tu jest może trochę inaczej, trochę bardziej. W polityce funkcjonują inne standardy wypowiedzi.

Odnosząc się do zarzutów sprzeczności z Konstytucją odwoływania prezesów w trakcie kadencji stwierdził, że opinie co do tego są różne, że on się z tą tezą nie zgadza, bo prezesi pełnią funkcje administracyjne, a wiec są przedłożeniem administracji sprawowanej przez MS. Dopóki można rozdzielić te dwie sfery i prezes nie mówi jak orzekać, nie ma naruszenia. Strefa administracyjna nie łączy się z orzeczniczą.

W kwestii skrócenia kadencji Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że nie jest to sprzeczne z Konstytucją, bo kadencje były niewłaściwe, co orzekł Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2017. Do tego były zagwarantowane określone pule dla sędziów różnych szczebli sądów, gdzie sędzia apelacyjny był dziesięć razy lepszy niż okręgowy i rejonowy. Teraz wybiera się po prostu spośród sędziów wszystkich sądów. Wybierał parlament, ale każdy mógł się zgłosić. Nie ma sędziów Sądów Apelacyjnych i sędziów Sądu Najwyższego, bo się nie zgłosili.

W odpowiedzi na sformułowane pytania stwierdził, że nie weźmie odpowiedzialności za zniszczony autorytet wymiaru sprawiedliwości, gdyż jego zdaniem nie został zniszczony. Autorytet niszczą orzeczenia, takie jak SN w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, który ukradł. Odnośnie ataków na sędziów stwierdził, że ich nie było i ma nadzieję, że w przyszłości także nie będzie ataków związanych ze sprawowaną funkcją.

Odnosząc się do skierowanego do niego apelu wskazywał, że apel przyjmuje z pokorą, ale działań zmierzających do naruszenia trójpodziału władzy nie podejmował ani nie zamierza podejmować, a przyrzeczenie dość dobrze pamięta i uważa, że go nie złamał.

Następnie głos zabrała sędzia Ewa Maciejewska. W pierwszej kolejności odniosła się do wypowiedzi sędziego Łukasza Piebiaka wskazując, że łamaniem konstytucji jest brak udziału sędziów w wyborze i przy odwołaniu prezesa sadu, co wskazał TK w wyroku K 11/93 oraz co do KRS, że przepadł projekt, aby glos każdego sędziego bez względu na szczebel i rodzaj sadu był równo ważący. Podnosiła, że gdyby KRS wybierali wszyscy sędziowie, chętnie byśmy przedstawili swoich kandydatów.

Sędzia Ewa Maciejewska odniosła się do celu zwołania zebrania - przedstawienia nowego prezesa sądu. Wskazała, że prezes nie deklarował, tak jak jego poprzednik Dariusz Limiera, że podda się ocenie Zgromadzenia, jednak nie powinno to oznaczać odbierania Zgromadzeniu prawa do wyrażenia opinii, nawet jeżeli prezes nie zamierza się do niej zastosować. Wyrażenie choćby niewiążącej opinii jest ważne, aby ustalić czy prezes sprawuje funkcję przy aprobacie, czy przy sprzeciwie zwykłej większości Zgromadzenia, a nadto - w kontekście uchwał jakie były podejmowane w stosunku do sędziego Dariusza Limiery - żeby wykazać, że chodzi nie o personalia, tylko o zasady i wartości.

Sędzia Ewa Maciejewska wnioskowała o poddanie pod tajne głosowanie 2 uchwał, które złożyła na ręce Prezesa, dotyczących: apelu do sędziego Łukasza Piebiaka oraz opinii co powołania na funkcję prezesa sądu sędziego Michała Błońskiego, (uchwały w załączeniu)

Sędzia Łukasz Piebiak podniósł, że stan prawny z 1993 roku nie odpowiada dzisiejszemu, pomimo przypomnienia, przez sędzię Ewę Maciejewską, że art. 1 Małej Konstytucji odpowiada art. 10 Konstytucji z 1997 roku. Według sędziego Ł. Piebiaka projekt aby wszyscy sędziowie wybierali na równych prawach KRS nie został w odpowiednim czasie poparty przez sędziów. Odniósł się do Kongresu Sędziów i twierdzenia o „nadzwyczajnej kaście”, co spowodowało, że projekt poszedł „do kosza”.

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał sędzia Krzysztof Kacprzak - odwołany prezes - odnosząc się do swojej rozmowy z sędzią Michałem Błońskim wskazywał, że wysoko ocenia jego osobę merytorycznie, ale tym bardziej uznaje, że potencjał prezesa M. Błońskiego to jego zwiększona odpowiedzialność. Zgoda na uczestniczenie w niekonstytucyjnej procedurze jest tym większym grzechem, im większy jest potencjał osoby, która w to wchodzi. Podkreślił, że Sędzia M. Błoński zlekceważył głos środowiska łódzkiego oraz głosy środowisk sędziowskich z całej Polski, SN, KRS, z zagranicy. To jest ogromny błąd. Prezes stanął po jednej stronie z tymi, którzy dopuścili się łamania konstytucji. Odwołując się do tych głosów środowiskowych i autorytetów prawniczych podniósł, iż nie ma wątpliwości, że szereg wprowadzanych obecnie rozwiązań jest niekonstytucyjnych. Dobry prawnik nie może powiedzieć, że tego nie rozumie, że ma umiejętność wyparcia wszystkiego. Przyjęcie funkcji to odpowiedzialność prezesa M. Błońskiego. To nie jest kwestia personalna tylko ustrojowa. Dlatego sędzia K. Kacprzak podpisuje się pod uchwałą złożoną przez sędzię Ewę Maciejewską.

Następnie głos zabrał sędzia Tomasz Krawczyk pytając dlaczego odwołuje się prezesa za złe wyniki, skoro przez dwa lata nie były obwieszczane wolne etaty sędziowskie. Zwrócił uwagę, że uzasadnieniu odwołania były podnoszone zaległości w sprawach karnych, a sąd nie mógł się doprosić wiceprezesa ds. karnych, a nadto najbardziej obciążonemu zaległościami wydziałowi zabrano asystentkę na delegację do ministerstwa. Zadał tez pytanie dlaczego MS odwołując się do orzeczeń TK - z czerwca 2017 roku o KRS, nie zajmuje stanowiska co do tego, że składy w Trybunale Konstytucyjnym zamiast alfabetycznie są tak przydzielane, aby większość mieli sędziowie wybrani w tej kadencji.

W odpowiedzi Sędzia Łukasz Piebiak, stwierdził, że nie publikowano ogłoszeń, bo była wprowadzana asesura. W prawdzie dotyczy ona sędziów rejonowych, ale publikowanie orzeczeń w SO i SA w czasie oczekiwania na uchwalenie ustawy i powołanie asesorów byłoby kosztem sądów rejonowych. W sądach wyższych są delegację, a sądy rejonowe są zawsze poszkodowane. Dlatego decyzją Ministra Konstytucyjnego nie było ogłoszeń. Chodziło o nieeskalowanie zabierania sędziów z dołu do góry. Delegowania asystentki i niepowołania wiceprezesa ds. karnych nie pamięta. Powołanie wiceprezesa wymaga porozumienia miedzy prezesem a ministerstwem, czego nie było. Organizacją pracy w TK nigdy nie zajmował się i nie przeczytał nawet ustawy. Nie wie jak są wyznaczone składy w Trybunale, ani czy pracuje lepiej czy gorzej. Nie interesuje się tym specjalnie.

Odnosząc się do wypowiedzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka głos zabrał Prezes Michał Błoński wskazując, że trzeba rozmawiać i starać się zrozumieć, że nie zgadza się, iż wszedł w układy, chyba żeby przyjąć, że ciężka praca, która zaowocowała powołaniem na funkcję, jest wejściem w układy. Zawsze ciężko pracował i nie zamierza tego zmieniać. Stara się wsłuchać w głos środowiska sędziowskiego, ale przekaz, że objęcie funkcji prezesa sądu jest pogwałceniem konstytucji, nie jest jednolity. Słyszy wiele głosów poparcia, wypowiedzi, że normalny człowiek będzie prezesem dużego sądu w Polsce. To jest dla niego ważne. Nie zamierza zrobić nikomu krzywdy, ani nikogo gnębić. Przychodzi do pracy żeby pełnić funkcje administracyjną. Nie przyjmuje odpowiedzialności za KRS i SN, bo nie mają one przełożenia na jego pracę. Udział sędziów w kolegium to w takim razie też wejście w struktury. Nie będzie się ustosunkowywał do procedur, bo nie jest konstytucjonalistą, ma dużo pracy nad kpk i kk. Nie zajmuje się sprawami ustrojowymi. Będzie pracować jak najlepiej, a ocenimy go po pewnym czasie. Zrobi wszystko, aby wymiar sprawiedliwości w Łodzi funkcjonował prawidłowo. W aktualnym ustroju nikt nie uzyska akceptacji, a sąd nie może funkcjonować bez prezesa.

Sędzia Krzysztof Kacprzak ad vocem zaprzeczył, by mówił o wchodzeniu w układy przez pana Prezesa oraz stwierdził, że nie na miejscu jest zarzucanie członkom kolegium wchodzenie w układ. Kolegium jest bowiem ostatnim organem samorządu sędziowskiego wybieranym przez sędziów, z której to kompetencji samorząd sędziowski skorzystał.

Prezes Błoński oświadczył, że cieszy się, że sędziowie zgłaszają się do samorządu i że w kolegium będzie współpracował z osobami doświadczonymi, w tym z sędzią Krzysztofem Kacprzakiem.

Po zakończeniu dyskusji Prezes zaproponował, by procedura poddania pod głosowanie dwóch uchwał wnioskowanych przez sędziego Ewę Maciejewską przebiegała w ten sposób, że najpierw zostanie przez niego odczytana uchwała, następnie zostanie poddane pod głosowanie, czy przegłosować daną uchwałę, a potem, w zależności od wyniku głosowania, zostanie dana uchwała poddana pod głosowanie.

Jako pierwszą prezes odczytał uchwałę w przedmiocie apelu do sędziego Łukasza Piebiaka.

W tym miejscu ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna w składzie: sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Karol Ike - Duninowski, sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej Dominika Dąbrowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Tomasz Kotkowski.

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji, a ich wybór nastąpił przez aklamację. Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącego Komisji wybrała sędziego Karola Ike - Duninowskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, czy głosować nad odczytaną przez niego pierwszą z uchwał. Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. Większość Zgromadzenia opowiedziała się za poddaniem jej pod glosowanie, (protokół głosowania w załączeniu)

Prezes poddał uchwałę pod glosowanie. Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o zwróceniu się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stania na straży prawa i w swoim postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, nie podejmował więcej działań zmierzających wprost do łamania zasady trójpodziału władzy i skierowanych wobec sędziów sądów powszechnych, a firmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub też zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego w imię zasad uczciwości, szacunku dla prawa i Konstytucji (protokół głosowania nad uchwałą nr 1 w załączeniu).

Jako drugą Prezes odczytał uchwałę wyrażająca sprzeciw wobec powołania na funkcję prezesa sądu sędziego Michała Błońskiego.

Prezes poddał pod głosowanie, czy głosować nad odczytaną przez niego drugą uchwałą. Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. Większość Zgromadzenia opowiedziała się za poddaniem jej pod głosowanie (protokół głosowania w załączeniu)

Prezes poddał uchwałę pod głosowanie. Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. W wyniku głosowania podjęto uchwałę wyrażającą sprzeciw co do powołania na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Michała Błońskiego oraz krytycznej oceniającą przyjęcie przez niego funkcji, z tych samych względów, które zostały wyrażone w stosunku do sędziego Dariusza Limiery w uchwałach z dnia 26 lutego 2018 roku, ponownie podkreślającą, że sformułowana w art. 173 Konstytucji zasada odrębności Sądów i Trybunałów od innych władz, wymaga udziału sędziów w procesie wyboru prezesa sądu. (protokół głosowania nad uchwałą nr 2 w załączeniu)

Przewodniczący Zgromadzenia zadał zgromadzonym na Sali pytanie czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Sędzia Ewa Maciejewska zapytała, czy podjęte w dniu dzisiejszym uchwały zostaną opublikowane na stronie internetowej sądu.

Prezes poprosił o wskazanie podstawy prawnej.

Sędzia Ewa Maciejewska powołała się na istniejącą do tej pory niekwestionowaną praktykę publikowania uchwał oraz wniosła o poddanie pod głosowanie zobowiązania prezesa do opublikowania uchwały.

Prezes poddał pod głosowanie, czy pierwsza z uchwał ma zostać opublikowana na stronie internetowej sądu. Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. Większość Zgromadzenia opowiedziała się za zobowiązaniem Prezesa do opublikowania uchwały nr 1 na stronie internetowej sądu. (protokół głosowania w załączeniu)

Prezes poddał pod głosowanie, czy druga z uchwał ma zostać opublikowana na stronie internetowej sądu. Uprawnieni do głosowania oddali głosy za pomocą terminali. Większość Zgromadzenia opowiedziała się za zobowiązaniem Prezesa do opublikowania uchwały nr 2 na stronie internetowej sądu. (protokół głosowania w załączeniu)

Prezes oświadczył, że kierownictwo sądu podejmie decyzję w tym zakresie oraz zamknął obrady Zgromadzenia życząc wszystkim wesołych świąt.

(na oryginale podpisy Przewodniczącego i Protokolanta)

 

 

Poniżej pełny tekst uchwał oraz wyniki głosowań:

 

UCHWAŁA W SPRAWIE

APELU DO SĘDZIEGO ŁUKASZA PIEBIAKA

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

zwraca się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stania na straży prawa i w swoim postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, nie podejmował więcej działań zmierzających wprost do łamania zasady trójpodziału władzy i skierowanych wobec sędziów sądów powszechnych, a firmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub też zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego w imię zasad uczciwości,  szacunku dla prawa i Konstytucji. 

 

Za poddaniem pod głosowanie Uchwały nr 1 głosowało 67 sędziów, przeciw było 11, wstrzymujących się od głosu – 5.

Za przyjęciem Uchwały nr 1 głosowało 66 sędziów, przeciw było 7, wstrzymujących się od głosu – 10.

Za opublikowaniem Uchwały nr 1 na stronie internetowej sądu głosowało 67 sędziów, przeciw było 4, wstrzymujących się od głosu – 12.

 

 

UCHWAŁA

W SPRAWIE POWOŁANIA NA FUNKCJĘ PREZESA SĄDU

SĘDZIEGO MICHAŁA BŁOŃSKIEGO

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi wyraża sprzeciw co do powołania na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Michała Błońskiego oraz krytycznie ocenia przyjęcie przez niego funkcji, z tych samych względów, które wyraziliśmy w stosunku  do sędziego Dariusza Limiery  w uchwałach z  dnia 26 lutego 2018 r.

Ponownie podkreślamy, że sformułowana w art. 173 Konstytucji zasada odrębności i niezależności Sądów i Trybunałów od innych władz, wymaga udziału sędziów w procesie wyboru prezesa sądu.

 

Za poddaniem pod głosowanie Uchwały nr 2 głosowało 73 sędziów, przeciw było 5, wstrzymujących się od głosu – 5.

Za przyjęciem Uchwały nr 2 głosowało 56 sędziów, przeciw było 8, wstrzymujących się od głosu – 19.

Za opublikowaniem Uchwały nr 2 na stronie internetowej sądu głosowało 67 sędziów, przeciw było 6, wstrzymujących się od głosu – 10.

 

23 maja 2018 r.

Wobec poważnych wątpliwości co do skutków wprowadzenia z dniem 23 maja 2018 r. nowej treści art. 30 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych określającego skład i sposób wyboru kolegium sądu okręgowego, a  także wobec decyzji uczestniczenia w wyborach do nowego kolegium, z członkostwa w kolegium wybranym zgodnie z przepisami  dotychczasowymi zrezygnowali: SSO Maria Motylska-Kucharska, SSO Grzegorz Gała, SSO Krzysztof Kacprzak, SSO Rafał Maciejewski, SSR Anna Anduła-Dzikowska, SSR Tomasz Kotkowski i SSR Krzysztof Ślubowski.

Wszyscy sędziowie rejonowi zostali ponownie wybrani do składu kolegium na zebraniach swoich sądów w dniu 24 i 25 maja 2018 r, natomiast sędziowie okręgowi, wobec zmniejszenia w nowym składzie kolegium ich liczby z 4 do 2, zdecydowali, że o ponowny wybór ubiegać się będą jedynie sędziowie: SSO Grzegorz Gała i SSO Krzysztof Kacprzak. Obaj uzyskali ponowny wybór w dniu 28 maja 2018 r.

 

Oświadczenie o rezygnacji członków kolegium:

Ostateczny, poszerzony skład kolegium, pochodzący z  wyboru to:

Sąd Okręgowy w Łodzi – SSO Grzegorz Gała i SSO Krzysztof Kacprzak

Sąd Rejonowy w Brzezinach – SSR Andrzej Sztąberek

Sąd Rejonowy w Kutnie – SSR Paweł Wojas

Sad Rejonowy w Łęczycy – SSR Wojciech Wysoczyński

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia – SSR Tomasz Kotkowski

Sąd Rejonowy dla Łodzi –Widzewa – SSR Krzysztof Ślubowski

Sąd Rejonowy  w Łowiczu – SSR Magdalena Piwowarczyk

Sąd Rejonowy w Pabianicach – SSR Lena Durajska

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – SSR Jolanta Cichecka

Sąd Rejonowy w Skierniewicach: SSR Lidia Siedlecka

Sąd Rejonowy w Zgierzu – SSR Anna Anduła –Dzikowska

11 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zostało zwołane przez Prezesa Sądu Okręgowego celem wyboru 3 kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Dokonano wyboru: SSO Tomasza Krawczyka, SSO Grzegorza Gały i SSR Kamila Federowicza. W planie obrad Zgromadzenia przewidziano także sprawy różne, w ramach których sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek zgłosiła projekt 8-punktowej uchwały na temat aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Prezes poddał pod głosowanie uchwałę po przegłosowaniu przez Zgromadzenie, że uchwala ma być głosowana. Odnotować należy nadto, że w dniu 12 czerwca 2018 r., zgodnie z wolą Zgromadzenia i interesem publicznym, uchwała została opublikowana na stronie internetowej sądu.

 

Pełny tekst uchwały i wyniki głosowania poniżej:

 

 

Uchwała z dnia 11 czerwca 2018 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi:

 

 1. przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską  do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;
 2. uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. za iluzoryczne ustępstwa na rzecz praworządności, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia niezależności sądów;
 3. wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, która zamiast stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podejmuje działania skierowane na represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, czemu ma służyć przygotowywany projekt uchwały "w sprawie pozasądowej, politycznej działalności sędziów";
 4. ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowej, skutkujące brakiem bezpośrednich podstaw do wiążącego ustalenia, czy i w jaki sposób zmiana składu oraz zasad wyłaniania członków kolegium sądu okręgowego wpływa na status kolegiów, które zostały ukonstytuowane pod rządem wcześniej obowiązujących przepisów;
 5. wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, co narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP;
 6. wyraża solidarność z sędziami krakowskimi, którzy domagają się natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk-Woickiej, z przyczyn wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. takich jak: brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w kierowaniu sądem, stosowanie niedopuszczalnych metod zastraszania sędziów i ograniczania ich prawa wyrażania poglądów, a także  brak umiejętności współpracy z sędziami i z pozostałymi organami sądu;
 7. wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia,  a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
 8. zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz  służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

 

Wyniki głosowania: 61 głosów za, 4 przeciw, 10 wstrzymujących się.

26 czerwca 2018 r.

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli  Sędziów Apelacji Łódzkiej
z dnia 26 czerwca 2018 roku

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, reprezentujące sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz sędziów okręgowych i rejonowych okręgów kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego:
1.    apeluje o nieusuwanie z Sądu Najwyższego sędziów, którzy „gotowi są zajmować stanowisko sędziego Sądu Najwyższego do ukończenia 70. roku życia, zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP" oraz o nieprzerywanie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przed określonym w art. 183 ust 3  Konstytucji RP terminem, który upływa w dniu 30 kwietnia 2020 roku , w tym przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską  do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;
2.    uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. za iluzoryczne ustępstwa na rzecz praworządności, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia niezależności sądów i przywrócenia stanu równowagi między władzami ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;
3.    sprzeciwia się działaniom Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, która zamiast stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podejmuje działania skierowane na represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, czemu ma służyć przygotowywany projekt uchwały "w sprawie pozasądowej, politycznej działalności sędziów";
4.    wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, co narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP , a także wobec braku transparentności działań Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie opiniowania kandydatów do tych sądów;
5.    wyraża solidarność z sędziami krakowskimi, którzy domagają się natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk-Woickiej z przyczyn wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
6.    oczekuje od wszystkich organów państwa i ich przedstawicieli poszanowania dla władzy sądowniczej i sprawujących ją sędziów, czemu nie służą niedopuszczalne insynuacje zawarte w wypowiedzi szefa Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego, na antenie TVP Info w dniu 10 czerwca 2018 r., że „w lipcu, kiedy ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie, skończy się w Polsce bezkarność”, a także wypowiedź Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, jakoby wśród sędziów bliżej nieokreślonych sądów krakowskich „działała zorganizowana grupa przestępcza”;
7.    wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia,  a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
8.    zobowiązuje prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów apelacji łódzkiej leży w interesie publicznym oraz  służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.


ZA - 60, PRZECIW - 1, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 2

10 września 2018 r.

 

UCHWAŁA
z dnia 10 września 2018 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w trosce o należyte funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości jako dobra wspólnego wszystkich Polaków:
 
1. w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o przypadkach wzywania przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w tym zwłaszcza sędziów Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego i Igora Tuleyi, do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniu dyscyplinarnym w związku z ich krytycznymi wypowiedziami medialnymi na temat legalności i sposobu funkcjonowania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa oraz przeprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości:
stanowczo protestuje wobec wykorzystywania sędziowskich postępowań dyscyplinarnych nie do ścigania rzeczywistych przewinień sędziowskich (co powinno być celem takich procedur) ale do tłumienia w ten sposób zasadnej krytyki oraz wywoływania „efektu mrożącego”, który ma powstrzymać innych sędziów przed dalszym kwestionowaniem legalności działań wymierzonych w ograniczanie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej; 
2. w związku z przymusowym przeniesieniem w ostatnim czasie byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka z dotychczasowego wydziału do wydziału pierwszoinstancyjnego:
wyraża pełną solidarność z osobą Pana Sędziego Waldemara Żurka, uważając okoliczności jego przeniesienia do nowego wydziału za bezprawne, niedostatecznie uzasadnione merytorycznie i wyraźnie wskazujące na represjonowanie go za dotychczasową niezłomną działalność na rzecz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;
3. wobec fundamentalnego znaczenia Sądu Najwyższego dla całego polskiego wymiaru sprawiedliwości i ogółu społeczeństwa:
szczególnie krytycznie ocenia dotychczasowy sposób procedowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa przy wyborze kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, uznając jej działania za nazbyt pospieszne, nie dość staranne i transparentne, a przy tym wyraźnie prowadzące do preferowania kandydatów w oparciu o kryteria polityczne, a nie merytoryczne; w związku z tym faktem wzywa członków Krajowej Rady Sądownictwa do rozważenia rezygnacji z zajmowanych funkcji gdyż, pomijając dotychczasowe zastrzeżenia do konstytucyjności i legalności wyboru „sędziowskiej” części Rady, jej obecny tryb pracy skłania do oceny, że nie jest ona w stanie podołać odpowiedzialnemu zadaniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także w sądach powszechnych i administracyjnych;
4. zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z apelem o rozważenie możliwości powstrzymania się przez niego z powołaniem nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wyjaśnienia wszystkich istniejących wątpliwości prawnych co do konstytucyjności i legalności działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa a także przeprowadzanych zmian w Sądzie Najwyższym;
5. zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do przesłania niniejszej uchwały do Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, a także do opublikowania jej na stronie internetowej Sądu albowiem zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz  służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

 

ZA - 51, PRZECIW - 1, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 6

5 - 7 października 2018 r.

 

SZKOLENIE W SMARDZEWICACH
 5-7 października 2018 r.

 

tematy wystąpień i paneli:
dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich:
„Standardy niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”,
sędzia Stanisław Zabłocki - Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego:
„Niezależny Sąd Najwyższy filarem niezawisłości sędziowskiej”,
prof. Marcin Matczak Uniwersytet Warszawski:
„Warto być przyzwoitym sędzią”.
 
Panel dyskusyjny moderowany przez SSO Grzegorza Gałę
 „Postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez społeczeństwo”.
Panel dyskusyjny moderowany przez SSR Katarzynę Sójtę i SSR Bartosza Kasielskiego
 „Dylematy sędziego w trudnych czasach”.

 

22 października 2018 r.

 

UCHWAŁA nr 1
Zgromadzenia Przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej
z dnia 22 października 2018 r.

 


         Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej wyraża najwyższe oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych apelacji łódzkiej.
             W trakcie tej procedury wielokrotnie pomijano względy merytoryczne, dotyczące poszczególnych kandydatów, nie brano pod uwagę opinii wizytatorów, kolegiów poszczególnych sądów oraz głosowań zgromadzeń sędziów.
Wiele rekomendacji miało jednoznacznie polityczny charakter, świadczący dobitnie o zaangażowaniu nowego składu KRS w rozgrywkę personalną, inspirowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
            Takie postępowanie nie tylko krzywdzi uczciwych, ciężko pracujących sędziów, ale zagraża Rzeczypospolitej Polskiej, składając władzę sędziowską w ręce ludzi dyspozycyjnych politycznie, dbających jedynie o własne kariery, pozbawionych cechy niezawisłości, która gwarantowałaby wydawanie – w imieniu Państwa – sprawiedliwych wyroków.
            Każdemu z nominowanych pozostawiamy ocenę we własnym sumieniu, czy udział w takiej procedurze i kryteria, jakimi się kierowano, dają się pogodzić z etyką, nieodzowną w wykonywaniu zaszczytnej służby sędziowskiej. Sami nominaci muszą także autonomicznie podjąć decyzję, co do tego jak zareagują na zaistniałą sytuację.
            Wyrażamy naszą solidarność z uczciwymi sędziami, którzy wierząc w uczciwe kryteria ich oceny, wystartowali w ogłoszonych konkursach i ze względów pozamerytorycznych zostali odrzuceni.
 
ZA - 68, PRZECIW - 7, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 4
 


 
UCHWAŁA nr 2
Zgromadzenia Przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej
z dnia 22 października 2018 r.

 
Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej protestuje przeciwko wszelkim przejawom zastraszania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowaną w przestrzeni publicznej aktywność na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Jedynym sposobem przeciwstawienia się takim działaniom jest konsolidacja środowiska sędziowskiego i okazanie solidarności z sędziami szykanowanymi między innymi poprzez wzywanie na przesłuchania przez rzeczników dyscyplinarnych czy przenoszenie bez uzasadnienia do innych wydziałów.
Apelujemy do prezesów sądów o respektowanie szczątkowych już uprawnień samorządu sędziowskiego, będącego ostatnim atrybutem niezależności sądów. Za niedopuszczalną uznajemy postawę Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,  który uniemożliwił Zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie zaopiniowanie w trybie przewidzianym w ustawie o ustroju sądów powszechnych przeniesienia sędziego tego sądu bez jego zgody do innego wydziału. Podobnie oceniamy decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Bełchatowie, który mimo wniosku wymaganej liczby sędziów o zwołanie zebrania, bez uzasadnionej przyczyny wyznaczył je w odległym, półtoramiesięcznym terminie.
 
ZA - 69, PRZECIW- 4, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 7

 

8 listopada 2018 r.

 

8 LISTOPADA 2018 r.
ŻYCZENIA DLA POLSKI

Polscy sędziowie z  okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
życzą Polsce, polskim władzom  i wszystkich obywatelom
abyśmy, tak jak stanowi przepiękna preambuła naszej Konstytucji:

wspólnie troszczyli się o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
czuli się równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej,
zarówno ci wierzący w Boga, jak i nie podzielający tej wiary,
wszyscy równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
 
abyśmy zachowali wdzięczność dla naszych przodków za ich pracę,
za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami,
za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

abyśmy umieli nawiązywać do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

abyśmy  przekazali przyszłym pokoleniom
wszystko, co cenne z ponadtysiącletniego dorobku,

abyśmy czuli się związani więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
byli świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pamiętali o gorzkich doświadczeniach z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

abyśmy mieli zagwarantowane na zawsze prawa obywatelskie,
oraz rzetelnie i sprawnie działające instytucje publiczne

abyśmy w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
wszyscy przestrzegali Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
jako prawa podstawowego dla państwa,
opartego na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,
współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot
 
abyśmy dbali o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

POWODZENIA, POLSKO!

 

paźdz. - list. 2018 r.

 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2018

Referendum sędziowskie


W 10 na 11 sądów okręgu zwołano, na wniosek sędziów, zebrania celem udzielenia odpowiedzi na dwa pytania referendalne ogłoszone przez Forum Współpracy Sędziów:

1.    Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji?
2.    Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

 

WYNIKI:
SO w Łodzi: głosowało 51 sędziów (na 112 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 4, nie – 47, nie mam zdania 0;
pytanie 2.: tak – 48, nie – 0, nie mam zdania 3;
SR w Kutnie: głosowało 10 sędziów (na 15 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 0, nie – 10, nie mam zdania 0;
pytanie 2.: tak – 8, nie – 2, nie mam  zdania 0;
SR w Łęczycy: głosowało 7 sędziów (na 9 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 0, nie – 7 ; nie mam zdania 0;
pytanie 2.: tak – 5, nie – 0 ; nie mam zdania 2;
SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi: głosowało 47 sędziów (na 124 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 1, nie – 42 ; nie mam zdania 4;
pytanie 2.: tak – 42, nie – 1 ; nie mam zdania 4;
SR dla Łodzi Widzewa w Łodzi: głosowało 20 sędziów (na 46 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 3, nie – 16 ; nie mam zdania 1;
pytanie 2.: tak – 17, nie – 0; nie mam zdania 3;
SR w Łowiczu: głosowało 9 sędziów (na 10 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 0, nie – 9, nie mam zdania 0;
pytanie 2.: tak – 9, nie – 0, nie mam zdania 0;
SR w Pabianicach: głosowało 11 sędziów (na 16 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 0, nie – 11, nie mam zdania 0;
pytanie 2.: tak – 10, nie – 0 ; nie mam zdania 1;
SR w Rawie Mazowieckiej: głosowało 3 sędziów (na 7 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 0, nie – 3; nie mam zdania 0;
pytanie 2.: tak – 3, nie – 0, nie mam zdania 0;
SR w Skierniewicach: głosowało 8 sędziów (na 16 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 1, nie – 5, nie mam zdania 2;
pytanie 2.: tak – 6, nie – 0, nie mam zdania 2;
SR w Zgierzu: głosowało 16 sędziów (na 21 uprawnionych do głosowania);
pytanie 1.: tak – 0, nie – 15, nie mam zdania 1;
pytanie 2.: tak – 13, nie – 0, nie mam zdania 3.

Łącznie w okręgu łódzkim w akcji referendalnej wzięło udział 182 sędziów na 384 uprawnionych do głosowania (z uwzględnieniem 8 sędziów z Sądu Rejonowego w Brzezinach, którzy w ogóle nie wzięli udziału w akcji).

Na pytanie pierwsze, głosów na TAK oddano 9, na NIE - 165, NIE MAM ZDANIA – 8.

Na pytanie drugie, głosów na TAK oddano 161, na NIE - 3, NIE MAM ZDANIA – 18. 


Podsumowując aż 91% głosujących uznało, że KRS nienależycie wykonuje swoje zadania.

Natomiast 88% głosujących jest zdania, że członkowie KRS powinni podać się do dymisji.

 

3 grudnia 2018 r.

 

UCHWAŁA nr 1
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r.
 


Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej nie uchylając się od wykonania ustawowego obowiązku decyduje o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18), w szczególności czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów narusza fundamentalne zasady prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z artykułem 17 Konstytucji RP zadaniem samorządu zawodowego jest piecza nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jako organ samorządu sędziowskiego czujemy się współodpowiedzialni za prawidłowość przeprowadzenia całej  procedury powoływania na wolne urzędy sędziowskie. Nie uchylamy się od wykonania obowiązku ciążącego na nas z mocy ustawy (art. 58 par. 2 u.s.p.), jednak sposób powołania KRS, brak ujawnienia list poparcia dla jej sędziowskich członków, coraz bardziej widoczny brak niezależności Rady od władzy wykonawczej, a także dotychczasowy przebieg konkursów, w których oceny wizytatorów, kolegiów i samorządu sędziowskiego są bez jakiegokolwiek uzasadnienia pomijane, stwarza, w naszej ocenie, bardzo poważne zagrożenie podważenia w przyszłości ważności dokonanych w wyniku tych konkursów nominacji, a co za tym idzie wydanych na ich podstawie wyroków oraz ich nieuznawania w Unii Europejskiej.
Jako samorząd sędziowski mamy obowiązek takiej ewentualności przeciwdziałać, czemu służy natychmiastowe zatrzymanie wszystkich, będących aktualnie w toku, konkursów. Artykuł. 9 Konstytucji wymaga od Rzeczypospolitej Polskiej przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego. Zagadnienie zgodności kwestionowanej procedury nominacyjnej na urzędy sędziowskie  z prawem unijnym jest już przedmiotem postępowania w sprawie toczącej się przed NSA sygn. II GOK 2/18, a wcześniej podobna problematyka była przedmiotem pytania SN w sprawie III PO 7/18. Dlatego wydanie przewidzianej prawem opinii odraczamy do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia w tych sprawach. Podkreślamy, że identyczne stanowisko co do czasowego nieopiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie zajęli sędziowie z apelacji gdańskiej, krakowskiej i szczecińskiej – okręg gorzowski w uchwałach:  nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 r., uchwale Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2018 r. oraz uchwale nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2018 r.
Natomiast zdecydowanie negatywną ocenę działań Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie przeprowadzonych przed tym organem konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych w swoich okręgach i apelacjach zajęli sędziowie: Apelacji Szczecińskiej (uchwała Zgromadzenia Ogólnego z 5.10.18), Apelacji Łódzkiej (uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli z 22.10.18), Okręgu Opolskiego (uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego z 29.10.18), Sądu Okręgowego w Świdnicy (uchwała Zebrania z 9.11.18), Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (uchwała Zebrania z 15.11.18), Okręgu Krakowskiego (uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli z 19.11.18), Sądu Apelacyjnego w  Lublinie (uchwała nr 1 Zebrania z 20.11.18) Sądu Okręgowego w  Poznaniu (uchwała nr 2 Zebrania z 27.11.18),  Sądu Okręgowego w Katowicach (uchwała Zebrania z 29.11.18) oraz Sądu Okręgowego w Krośnie (uchwała Zebrania z 30.11.18).
Powołana wyżej skala zarzutów i braku akceptacji dla przeprowadzonych aktualnie konkursów na wolne stanowiska sędziowskie, a także wątpliwości samej Krajowej Rady Sądownictwa co do konstytucyjności swojego powołania, wymagają natychmiastowej, zdecydowanej reakcji samorządu w ramach określonego w art. 17 Konstytucji RP obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu sędziego w granicach i dla ochrony interesu publicznego. 
 
ZA - 49,  PRZECIW - 27,  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 5
 

 


UCHWAŁA nr 2
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r.
 


Zgromadzenie Przedstawicieli  Sędziów Apelacji Łódzkiej wyrażają pełne poparcie dla działań podejmowanych przez sędziego Sądu Najwyższego i Prezesa Izby Karnej  Stanisława Zabłockiego wyrażone m.in. w zarządzeniu z 5.11.2018 r. o zdjęciu z wokandy spraw wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha i zaniechaniu wyznaczania Wojciecha Sycha do składów orzekających.  Jest to przejaw troski o wymiar sprawiedliwości, autorytet najwyższego organu władzy sądowniczej oraz bezpieczeństwo procesowe stron. Jednocześnie sprzeciwiamy się działaniom podejmowanym przez organ nazywany Krajową Radą Sądownictwa w stosunku do Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego, który sugeruje, jakoby Pan Sędzia był „niegodny urzędu sędziego”. Wszelkie wypowiedzi formułowane przez osoby zasiadające w organie pełniącym rolę Krajowej Rady Sądownictwa, w tym sędziów, kwestionujące praworządność i kwalifikacje etyczne Pana Sędziego, odbieramy jako haniebne. Pan Sędzia wielokrotnie w swoich wypowiedziach bronił zarówno niezależności sądów jak i niezawisłości sędziów. Wszystkim nam pozostanie na długo w pamięci jego wystąpienie w Senacie w dniu 14 grudnia 2017r i będzie lekcją dla wszystkich sędziów sądów powszechnych, jak należy zachowując godność urzędu sędziego przeciwstawić się łamaniu Konstytucji Rzeczypospolitej przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej .
 
ZA – 44, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2
 

 


UCHWAŁA nr 3
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r.
 


Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych, sekretarzy sądowych, referendarzy i asystentów sądowych jak i pracowników pionów technicznych. Wynagrodzenia tych pracowników, pozostają na niezmienionym poziomie od wielu lat, a waloryzacja w tym okresie w była symboliczna. Podkreślamy, że wymiar sprawiedliwości to nie tylko sędziowie, ale również inni pracownicy bez pracy których funkcjonowanie sądów byłoby niemożliwe.
Apelujemy do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie pracowników sądownictwa oraz stałe i pełne urealnienie wynagrodzeń pracowników sądów, a także  do podjęcia rozmów z przedstawicielami pracowników w celu wypracowania na przyszłość modelu wynagrodzeń zapewniających ich stały wzrost. Zapewnienia przedstawicieli władzy wykonawczej o bardzo dobrej kondycji budżetu państwa, istotne podwyżki dla innych grup zawodowych utrzymywanych ze środków publicznych  pozwalają przypuszczać, że realizacja podwyżki wynagrodzeń pracowników sądownictwa w aktualnym stanie finansów publicznych jest możliwa.
 
ZA - 66,  PRZECIW - 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0

 

 

 

UCHWAŁA nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r.
 


Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej apeluje do Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta RP o wstrzymanie procedury opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji łódzkiej oraz wręczania nominacji sędziowskich - do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych tam między innymi przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku w sprawie III PO 7/18 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. w sprawie II GOK 2/18.
Uznajemy, że wybór członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3), jest sprzeczny z normą art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jako wadliwie obsadzony, nie posiada zdolności do wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw ustrojowych, w tym wypowiadania się w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych.
Jako urągające elementarnym standardom przyzwoitości i rzetelności oceniamy dotychczasowe czynności opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Za oczywiste niedopełnienie obowiązków służbowych traktujemy przetrzymywanie przez osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa odwołań sędziów od uchwał zawierających przedstawienia kandydatur na stanowiska sędziowskie, pozbawiające ich prawa do realnej kontroli sądowej tych czynności.
Krytycznie oceniamy wystąpienie organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego, którego jedynym celem jest legitymizacja własnego istnienia. Działająca w obecnym składzie Krajowa Rada Sądownictwa na przestrzeni szeregu miesięcy w żadnym stopniu nie spełnia swojego konstytucyjnego zadania, jakim jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co znajduje potwierdzenie w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Forum Współpracy Sędziów.  Treść złożonego wniosku, który zainicjował w Trybunale sprawę sygn. K 12/18, wykracza poza uprawnienia i rolę Krajowej Radzie Sądownictwa wynikające z treści art. 186 ust. 1 i 2 Konstytucji RP albowiem zadane w nim pytania faktycznie zmierzają do ograniczenia kompetencji władzy sądowniczej względem ustawodawczej i wykonawczej.
 Wyznaczenie przez Panią Julię Przyłębską, pełniącą funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, składu orzekającego do rozpoznania tej sprawy w dniu 3 stycznia 2019 r., bez zachowania wymaganej przepisem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym kolejności alfabetycznej, a także z powołaniem do składu wyłącznie sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną, jest bezprawne i wynika w naszej ocenie wyłącznie z celów politycznych. Opisane działanie rodzi uzasadnione podejrzenia, że zmierza do uzyskania w toku postępowania wyroku określonej treści. Wydane w tych okolicznościach orzeczenie dotyczące prawidłowości wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa nie zapewni temu organowi właściwej legitymizacji, ani też akceptacji w oczach sędziów i społeczeństwa. Z tej przyczyny apelujemy do Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o wyznaczenie składu orzekającego w sprawie K 12/18 bez tzw. „sędziów dublerów” i przy uwzględnieniu wymaganej treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym kolejności alfabetycznej, zarówno w obrębie przedmiotowej sprawy jak i w stosunku do tych już wcześniej wyznaczonych w Trybunale.
 
ZA – 56, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 6
 

 


 
UCHWAŁA nr 5
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r.
 


Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań przedstawicieli władzy wykonawczej, sugerujących brak bezstronności sędziów orzekających w sprawach z udziałem polityków, czego przykładem jest sprawa tocząca się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie o ochronę dóbr osobistych i wypowiedź rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości Jana Kanthaka, w której to wypowiedzi sugerował on brak bezstronności sędziego.
Takie postępowanie władzy wykonawczej odbieramy jako niedopuszczalny prawem nacisk na sędziego daleko wykraczający poza dozwoloną krytykę wydawanych orzeczeń.
Nie kwestionujemy prawa obywateli, w tym przedstawicieli władzy ustawodawczej czy wykonawczej, do krytyki wydawanych przez sędziów orzeczeń, jednakże krytyka winna dotyczyć wydanego orzeczenia i zawierać argumentację merytoryczną, a nie sprowadzać się do ataku na sędziego, co w konsekwencji zostaje odebrane jako próba niedopuszczalnego prawem  nacisku  przed wydaniem przez niego orzeczenia.
 
ZA – 61, PRZECIW – 2, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 3
 

 


 
UCHWAŁA nr 6
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r.
 


Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej  zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi  do zamieszczenia treści uchwał  z dnia 3 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Łodzi  oraz do przesłania treści uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim.
 
ZA – 60, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 2

 

Opracowała  SSO Ewa Maciejewska

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)