STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W ZGIERZU

Dodano 30.1.2020

 

UCHWAŁA

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 30 stycznia 2020 roku

W trosce o przestrzeganie fundamentalnych zasad gwarantujących niezawisłość sędziów i niezależność sądów – w związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 stycznia 2020 roku ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw - Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zgierzu wyraża stanowczą dezaprobatę wobec przyjętych przez ustawę regulacji ograniczających w sposób rażący autonomię samorządu sędziowskiego oraz uprawnienia jego organów, rozbudowujących tryb i katalog deliktów dyscyplinarnych w stopniu pozwalającym na wszczynanie i kontynuowanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów z przyczyn pozamerytorycznych, naruszających prawa sędziów, jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, do prywatności i wyważonego wyrażania oceny dotyczącej unormowań odnoszących się do niezawisłości sędziów i niezależności sądów, zmieniających wreszcie procedurę wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sposób umożliwiający powierzenie jego obowiązków osobie wskazanej przez władzę wykonawczą.

Podnosimy, iż wskazana ustawa nie tylko uderza w wartości tak podstawowe jak niezawisłość i prawa obywatelskie sędziów i niezależność sądów, ale i będzie prowadzić do dalszej destabilizacji i dezorganizacji sądownictwa w sposób rażąco uderzający w innych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażamy nadto głębokie zaniepokojenie, dostrzeżonymi już przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verę Jourovą, nieustającymi, podejmowanymi w różnych formach, w sposób konsekwentny i nasilony, próbami szkalowania wizerunku sędziów, połączonymi z bezprecedensowym brakiem reakcji władzy ustawodawczej i wykonawczej na szerzącą się w związku z tym mowę nienawiści.

Oświadczamy, że pozostaniemy wierni złożonemu ślubowaniu, które obliguje nas do stania na straży prawa i wierności Konstytucji.

Wyniki głosowania:

ZA - 15

PRZECIW - 0

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 2

 

ZAOPINIOWANIE INFORMACJI PREZESA O DZIAŁALNOŚCI SĄDU

 

Wyniki głosowania:

ZA - 7

PRZECIW - 7

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 3

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)