STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

Dodano 30.1.2020

 

Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi:

 1. Uznaje uchwałę połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. za wyraz odpowiedzialności Sądu Najwyższego za należyte funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz próbę opanowania, bez szkody dla obywateli, chaosu prawnego powstałego wskutek upolitycznienia procedury wyboru sędziów. Zawarta w powołanej uchwale wykładnia stosowania przepisów prawa, zwłaszcza po sporządzeniu pisemnego uzasadniania, będzie dla nas istotną wskazówką co do kierunku orzekania w sprawach, w których zaistnieją zagadnienia objęte zakresem uchwały.
 2. Dostrzega konieczność jak najszybszych zmian ustawodawczych celem przywrócenia kształtu Krajowej Rady Sądownictwa zgodnego z art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawowego uregulowania sytuacji osób powołanych na stanowiska sędziowskie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).
 3. Apeluje do sędziów okręgu łódzkiego, aby do czasu uchwalenia powołanej wyżej regulacji, celem zminimalizowania skutków pogłębiającego się chaosu prawnego, zrezygnowali z będących jeszcze w toku konkursów na wolne stanowiska sędziowskie oraz nie startowali w nowych.
 4. Wyraża najwyższe zaniepokojenie zapisami, oczekującej na podpis Prezydenta, ustawy z dnia 20  grudnia 2019 r.   o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, gdyż rozwiązania zawarte w tym dokumencie godzą w jaskrawy sposób w podstawowe zasady konstytucyjne i stanowią niedopuszczalną próbę ograniczenia niezawisłości sędziowskiej oraz praktycznie likwidują samorząd zawodowy sędziów.
 5. Zwraca się do wszystkich sędziów, aby kierując się dobrem obywateli, którzy mają prawo do niezależnego sądu i gwarancji rozpoznania ich sprawy przez niezawisłych sędziów, zachowali godną postawę wierności rocie przyrzeczenia sędziowskiego bez względu na możliwe konsekwencje.

 

Wyniki głosowania:

ZA - 39

PRZECIW - 1

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 7

 

 

Uchwała nr 2

Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi – w związku z podnoszonymi wątpliwościami co do kompletności i autentyczności list poparcia kandydatów do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, a także bliskich związków podpisanych tam osób z Ministerstwem Sprawiedliwości - wzywa przedstawicieli wszystkich pozostałych władz, w tym w szczególności Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Witek, do niezwłocznego wykonania właściwych orzeczeń sądowych i udostępnienia całości owych list.

Niekompletność list poparcia, w tym brak na niej podpisów odpowiedniej liczby osób uprawnionych, przy rozpoczynającej się jednocześnie wspólnej kadencji wszystkich sędziów w Radzie, wiąże się z możliwością uznania, że nie doszło do skutecznego powołania sędziowskich członków owego organu, a tym samym – do nieważności wszystkich jego uchwał, poczynając od momentu ich wyboru w marcu 2018 roku (art. 21 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Nie znajdują uzasadnienia próby ograniczania tego prawa podejmowane przez władzę publiczną: drogą ustawową, poprzez wnioski o zablokowanie możliwości ujawnienia w zdominowanym politycznie przez obecną większość parlamentarną Trybunale Konstytucyjnym czy też bez żadnego trybu. Z racji znaczenia Rady, w kontekście brzmienia art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polscy obywatele mają prawo otrzymać rzetelną informację czy działa ona legalnie. Nie przekonuje zwłaszcza argumentacja, że w utajnieniu owych list chodzi o jakąś ochronę osób podpisujących skoro, w nieodległej przeszłości i przy krytycznej ocenie środowiska sędziowskiego, wprowadzono obowiązek publikowania w Internecie oświadczeń majątkowych sędziów.

Zebranie Sędziów uznaje, że podejmowane kolejne próby utrzymania niejawności list poparcia do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa znacząco wzmacniają przypuszczenie, że przy sporządzaniu i weryfikacji owych list doszło do istotnych nieprawidłowości, a obecnie chce się ten fakt ukryć przed opinią publiczną i samymi sędziami.

 

Wyniki głosowania:

ZA - 43

PRZECIW - 1

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 2

 

 

ZAOPINIOWANIE INFORMACJI PREZESA O DZIAŁALNOŚCI SĄDU

 

Wyniki głosowania:

ZA - 12

PRZECIW - 23

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 11

 

 

 

Uchwała nr 3

Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Mając na uwadze drastyczne ograniczenie swobodnego wyrażania poglądów przez organy samorządu zawodowego sędziów w związku z zapisami, oczekującej na podpis Prezydenta ustawy z dnia 20  grudnia 2019 r.  o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi:

 1. Decyduje o wyrażeniu, oprócz zaopiniowania informacji prezesa sądu o działalności sądu zgodnie z art. 36a § 3 u.s.p., odrębnego stanowiska w przedmiocie oceny pracy prezesa sądu od momentu powołania przez Ministra Sprawiedliwości 19 marca 2018 r.;
 2. Podtrzymuje negatywną ocenę wyrażoną uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego z dnia 29 marca 2018 r. co do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi przez sędziego Michała Błońskiego;
 3. W szczególności negatywnie ocenia:
 • niepoddanie się wbrew deklaracji z 29 marca 2018 r. dobrowolnej ocenie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów w zakresie dalszego wykonywania funkcji prezesa;
 • naruszenie kompetencji samorządu sędziowskiego poprzez zignorowanie w dniu 20 marca 2019 r. decyzji Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie i przeprowadzenie głosowania z udziałem jednego członka Zgromadzenia;
 • niewykonanie zobowiązania kolegium do publicznego ustosunkowania się do wszczętych przeciwko sędziom naszego okręgu pozamerytorycznych postępowań dyscyplinarnych;
 • uchylenie zarządzenia o wstrzymaniu, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.,  przydziału nowych spraw sędziemu  powołanemu na stanowisko na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).

 

Wyniki głosowania:

ZA - 17

PRZECIW - 3

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 6

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)