UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA „THEMIS” Z DNIA 8 MARCA 2020 r.

Dodano 8.3.2020

 

Wobec uchwalenia i wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 190) tzw. „ustawy kagańcowej”

  1. Zwracamy uwagę, że ustawa ta, wbrew deklaracjom rządzących polityków nie prowadzi do uporządkowania sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, którego niezależność i zgodność ze standardami europejskimi została podważona szeregiem nieprzemyślanych, niekonstytucyjnych zmian wprowadzonych w okresie ostatnich kilku lat. Jej efekt jest dokładnie przeciwny, gdyż podważenie możliwości występowania przez sędziów z pytaniami prejudycjalnymi, ubezwłasnowolnienie organów samorządu sędziowskiego, dalsze upolitycznienie nowego trybu postępowań dyscyplinarnych prowadzi do jeszcze głębszego naruszenia Konstytucji, a zarazem prawnego polexitu.
  2. Ustawa ta nie usuwa zasadniczych wątpliwości prawnych związanych z naruszającym Konstytucję trybem powołania neo-KRS, statusem powołanych i awansowanych z jej udziałem sędziów oraz nowych izb Sądu Najwyższego. Dlatego kwestionujemy legalność pseudo KRS oraz powołanych z jej udziałem neosedziów SN.
  3. Wzywamy władzę wykonawczą i ustawodawczą do respektowania uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku.
  4. Rekomendujemy sędziom odmowę ujawnienia informacji wymaganych przez art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ze względu na naruszenie prawa do prywatności i swobody zrzeszania się gwarantowanych w Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.
  5. Sprzeciwiamy się bezprawnym działaniom represyjnym wobec sędziów za wydane orzeczenia, w szczególności wobec Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi. Odsuwanie sędziów od orzekania za nierealizowanie oczekiwań władzy politycznej godzi w podstawowe zasady demokracji i rządów prawa.
  6. Wobec zakończenia kadencji I Prezes Sądu Najwyższego z dniem 30 kwietnia 2020 r. alarmujemy, że obecny stan prawny stwarza warunki do wyboru jej następcy według klucza politycznego, z pogwałceniem zasady odrębności władzy sądowniczej od pozostałych władz. Rozwiązania umożliwiające wybór tymczasowego prezesa oraz obniżenie kworum wymaganego do wyboru I Prezesa przypominają procedurę, która w grudniu 2016 r. umożliwiła polityczne podporzadkowanie Trybunału Konstytucyjnego. Skutkiem powyższego będzie całkowity upadek autorytetu Sądu Najwyższego, wykluczenie możliwości jednolitej implementacji norm prawa europejskiego i pozbawienie polskich sędziów i obywateli ostatniej niezależnej instytucji na szczeblu centralnym stanowiącej obecnie symbol niezależności i odrębności władzy sądowniczej.

Wzywamy polskich sędziów, aby niezależnie od działań władzy politycznej godzących w niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów pozostawali wierni rocie przyrzeczenia sędziowskiego, Konstytucji RP i zasadom prawa europejskiego.

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)